گلمحمدي رفت حسيني ماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يحيــي گلمحمــدي براي دومين ســال متوالي قهرماني جــام حذفي را براي ذوبآهن به دســت آورد. باشــگاه هم كــه در روزهاي سخت پاي او ايســتاده بود حالا با قهرماني در اين جام بدون دغدغه و رضايت طرف مقابل به همكاريشــان ادامه داد. گلمحمدي مثل همه سالهاي گذشــته مجتبي حسيني را به عنوان دستيار اول كنار خود داشت. اما عمر مربيگري يحيــي هم در ذوبآهن كم بود و پس از باخت به اســتقلال و قبل از شهرآورد رفت اصفهان با اســتعفايش موافق كردند. تيم در ابتدا به طور موقت به مجتبي حسيني سپرده شد. خيليها تصورشــان اين بود كه حسيني بعد از شهرآورد از ذوبآهن ميرود اما او با شكســت ســپاهان در اين تيم ماند. حســيني نتايج بســيار خوبي گرفت تا اينكه در 4 هفته اخير شكست خورد. فاصله آنها با صدرنشين 22 امتياز و با تيم سوم )اســتقلال( 10 امتياز اســت. آيا باشگاه براي فصل بعد با او تمديد ميكند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.