مخالفت با استعفاي فركي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هدايت تيم ســايپا فصل گذشته بر عهده مجيد جلالي بود.

آقــا معلــم كه از همــان ابتــداي فصل اختلافات سليقهاي بســياري با مديريت وقت باشگاه داشــت در نهايت آن را علني كرد اما تا پايان فصل ماند.

كاملا هم مشخص بود كه دو طرف تمايلي بــراي ادامه همكاري نداشــتند. جلالي رفت و حســين فركي جايگزين او شد. اما نتايج سايپا با اين مربــي كه دو قهرماني متوالي را در ليگ به دســت آورده بود اصلا خوب نبود به طوري كه كار به جايي رســيد كــه خود فركي مدعي شد نميتواند به لحاظ فني به سايپا كمك كند. به همين دليل استعفايش را در هفته دوازدهم تقديم باشگاه كرد كه نه تنها مورد موافقت قرار نگرفــت بلكه ضمن حمايــت كامل، خريدهاي نيمفصــل دومش را هم انجام دادند. ســايپا در هفتههاي اخيــر بهتر از نيمفصــل اول نتيجه گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.