مظلومي جانشين چند ساعته مهاجري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا مهاجري فصل گذشــته طوري نتيجه گرفت كه مســوولان باشــگاه به فكــر انتخاب گزينه جانشــينياش نيفتادند. او با علم به همه مشــكلاتي كه تيمش داشــت در پديده ماند. مهاجــري بد هم كار نميكــرد تا اينكه فوتبال آن روي ديگــرش را نشــان داد و اين تيم در 10 هفته شــش امتياز به دست آورد و همين باعث شد تا زمزمهها و شايعات مبني بر اخراج مهاجري رنگ واقعيت بگيرد. مديرعامل باشگاه بلافاصله با پرويز مظلومي به توافق ميرســد و ظاهــرا قراردادي هم امضا مي شــود. مظلومي هم با مصاحبهاي حضــورش در پديده را تاييد و آماده رفتن به مشهد ميشود كه خبر ميرسد هيات مديره با تصميم مديرعامل مخالفت و در نهايت كار به جايي ميرســد كه مظلومي بليت ســفر مشهد را كنسل ميكند و مهاجري هم با حمايت هيات مديره بــه كارش ادامه ميدهد. اين مربي با نتايجي كه ميگيرد پاســخ اعتماد هيات مديره را ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.