جدايي هوري از صنعت نفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسن هوري كه به عنوان كاپيتان با صنعت نفــت از ليگ يك به ليگ برتر آمده بود شــروع بسيار خوبي هم داشــت. او مرد شماره يك نادر دستنشــان درون دروازه بود. هــوري در چند بازي اول بيشترين سهم را در كسب امتياز براي تيمش داشــت. آن روزها شايد كمتر هوادار اين تيــم فكــرش را ميكرد كه عمــر حضور هوري خيلي كم باشد. بعد از چند نتيجه ضعيف باشگاه عذر نادر دستنشــان را خواست و هوري هم كه از سوي ســكوها به عنوان يكي از مقصران اصلي شكســت معرفي ميشــد در نهايت پس از بازي هجدهم مقابل استقلال از تيم صنعت نفت آبادان جدا شــد. او در زمان فيــروز كريمي هم فرصت ايستادن درون دروازه را به دست آورد. اگرچه از فيروز كريمي هم در روزهاي اول استقبال خوبي از سوي هواداران اين تيم صورت نگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.