تراكتورسازي و محروميتهاي دردسرساز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امير قلعهنويــي از اواخر نيمفصــل اول ليگ پانزدهم جانشــين توني اوليويرا شد و فصل جديد را هــم با آنها ادامــه داد. قلعهنويي در هر تيمي كه باشــد همه از او انتظار جام دارند به همين دليل او ابتــدا نفرات اصلياش را حفظ و پس از آن با جذب چند بازيكن بــه تقويت تيمش پرداخت. آنها وقتي بــه فينال جام حذفي راه پيدا كردند براي حضوري قدرتمنــد در ادامه ليگ و البته تــك بازي فينال حذفي خريدهــاي ديگري هم انجــام دادند. اميد عاليشاه، احمد نوراللهي و هاشم بيكزاده بازيكناني بودند كــه به تيم اضافه شــده و حتــي بازي هم كردند تا اينكه خبر رســيد آنها به دليل محروميت نميتوانند در فصل نقــل و انتقالات بازيكن جذب كنند. به همين دليل هم اين سه بازيكن نتوانستند در ادامه تراكتورســازي را همراهي كنند و در واقع دغدغههاي قلعهنويي از همان روز بيشتر هم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.