شاهكار سپيدرود و نظرمحمدي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سپيدرود با دســت خالي و بدون مالك و مديريت تا اينجا شاهكاري را رقم زده كه قابل پيشبيني نبود. مربي جوان ســپيدرود ليگ يك را به حيرت واداشــته و با تيم بومــياش در حاليكه اوج بحرانهاي مالي را در اين فصل تجربه كرده، صدر جدول را به جولانگاه خود تبديل كرده اســت. بيترديد علي نظرمحمدي بهترين مربي سال 95 در ليگ يك اســت، مربي جواني كه حالا همه نگاهها را به ســمت خود كشانده و خود را بهعنوان پديده مربيگري در اين فصل اثبات كرده. نظرمحمدي در شــرايطي موفقيت بزرگي را به دســت آورد كه در بســياري از مقاطع يكه و تنهــا تيمش را اداره كرد و هرگز دســت از سختكوشــي نكشــيد و حتي براي به دست آوردن منابع مالي از اعتبار شخصي خود خرج كرد. او در رقابت با مربياني كه در ليگ تجربيات بزرگي دارند، بهعنوان بهترين مربي سال در ليگ يك انتخاب شده و اين اهميت كار او را نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.