تيمهاي سابقهدار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ملــوان نامدارترين تيم در ليگ يك اســت، تيمي كه ســالهاي سال در سطح اول فوتبال ايران درخشيده و حالا در ليگ يك براي صعــود ميجنگد. ملوان اما در هفتههاي اخير با افت فني و حاشيه مواجه شده و تماشاگران انزليچي نگران روزهاي آينده هستند. محمد مايلي كهن بايد تيمش را دوباره بــه روزهاي خوب برگردانــد، البته بدون جدل و حاشــيه. مس كرمان كه در ليگ برتر هم از تيمهاي متمول محسوب ميشد، چند سالي است كه نميتواند از ليگ يك به ليگ برتر برگردد. امســال اما مس با منصور ابراهيمزاده كوششــي را شروع كرده براي صعود اما اختلاف امتياز مس با صدر جدول كار آنها را براي صعود سخت جلوه ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.