جدايي خريدهاي پر سر و صداي ماشينسازي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ماشينســازي تبريز كه خيلــي مقتدرانه بــه ليــگ برتر صعــود كــرده بود دســت به خريدهاي پر ســر و صدايي زد. از گلر ســابق دپورتيوولاكرونيا تا جذب آندرانيك تيموريان، جلال رافخايي و ســعيد دقيقي كه البته هر 4 بازيكن از اين تيم جدا شــدند. اين تيم قديمي هم با مشكلاتي مواجه بود كه تاثير مستقيم در نتايج ضعيفشان داشت. ماشينسازي امروز در انتهــاي جدول قرار دارد و براي بقا در ليگ كار بسيار سختي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.