گسترش، تيم كم حاشيه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم گســترش فولاد كه يكــي از تيمهاي پرمهره ليگ اســت تا امروز توانســته با كسب 31 امتياز حاشيه امن مناسبي را براي خودش ايجاد كند. آنها با اينكه در نتيجهگيري نوسانات زيــادي هم داشــتهاند اما هيچ وقت حاشــيه خاصــي از اين تيم به بيــرون درز نكرد و فراز كمالوند سرمربي آنها تهديد به اخراج نشد. البته اين تيم با توجه بــه نفراتي كه در اختيار دارد شايد ميتوانست خيلي بهتر نتيجه بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.