يك مشت حرف حساب

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

1 یادداشت كارلوس كيروش دومين صعود را به خطر نيندازیم

افرادي كه در فوتبال ايران مســووليت دارنــد بايد بداننــد كه اين نتايــج نه تنها پتانســيلمان را نشان ميدهد بلكه نيازمان را بــراي حمايت ثابت ميكند چرا كه ايران بهترين تيم آسياست.

بلــه، اكنــون زمــان حمايــت از اين بازيكنان و كادر اســت كه بهترين شــرايط را براي آمادهســازي و حمايــت در اختيار داشــته باشــند تا بتوانيم صعــود به جام جهانــي را در بازيهــاي آينــده قطعــي كنيم. دوستان عزيزم! در ســال ۲۰۱۷ من حقيقتا اميدوارم افــرادي كــه در فوتبال ايران مســووليتي دارنــد به خوبي متوجه شــوند كه اين نوع نگاه تا چه حد اهميــت دارد! ما نميتوانيم دوميــن صعود بــه جام جهانــي را با خطر روبهرو كنيم!

2 مشت برانكو روي ميز: كيروش به من یاد داد با چه رفتاري حرفم را پيش ببرم

برانكــو ايوانكوويــچ: اگر پرســپوليس در ليــگ برتر قهرمان نشــود و نمايندگان ايــران در ليــگ قهرمانــان آســيا موفق نشــوند كــه به مرحلــه بعد صعــود كنند مقصر اصلــياش آقاي كيروش، ســازمان ليگ و فدراســيون فوتبال است كه چنين برنامــهاي را تدويــن كــرده و پذيرفتــه است.

برنامــه تهيه شــده بــراي بازيكنان سخت اســت چون بازيكنان در اين هفت مــاه ۱۰۰ روز با تيم ملــي بودند و فقط ۱۰۰ روز باشگاهشــان آنهــا را در اختيار داشــت. باشــگاه وقتي براي آماده كردن اين بازيكنان نداشــت و ما مجبور شديم در طــول ايــن نيمفصل چهار بــار از نو اســتارت بزنيم. برنامه ليگ وحشــتناك است.

3 آنها كه در جدل برانكو و كيروش پنهان شدهاند

فرشــاد كاسنژاد / البتــه كارلوس كــيروش اگــر مفهــوم ليــگ را بــا اين تصميماتش خدشه دار ميكند يا اگر وقعي بــه انتقادات دربــاره تعطيليها نميگذارد، بيراه نميرود و بيراه هم نميگويد. او اعتماد خود را از همه چيز از دست داده، به واسطه رويارويــياش با مديراني كــه كيفيت نازل مديريتشــان در فدراسيون و باشگاهها كار ســرمربي تيم ملي را به جايي ميرســانند كه بازيكن مصدوم تيــم ملي را هم با خود به اردو ببــرد و او را براي درمان در اختيار باشــگاهش نگذارد. او ســاز و كار مناسبي در باشــگاهها نمييابد كه كار فوتبال را به آنها واگذارد، بلكه خود بــه ميدان ميآيد، اردو ميخواهد و از تعطيلي ليگ هم ملالي ندارد.

برانكو نه با كــيروش بلكه با مديراني جــدل دارد كــه كار كــيروش را به اينجا رساندهاند. حواستان باشد كه تمام انتقادات برانكو از كيروش همان حرفهايي است كه بايد خطاب به فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ گفــت كه در مديريــت اردوهاي تيم ملي و ايجاد شــرايط ايدهآل براي كيروش واماندهانــد و همين اردوي امارات را با هزار اما و اگر برگزار كردهاند. مديران فدراسيون فوتبال خود را در جــدل برانكو و كيروش پنهان نكنند. ما شما را ميبينيم، شما كه از بحــث در فوتبال، احضار به كميته اخلاق و كميته انضباطي را فهميدهايد.

4 تصميم لجبازانه: كيروش پرسپوليسيها را به تهران فرستاد

كــيروش در اقدامي عجيب ۷ بازيكن دعوت شــده پرســپوليس به تيــم ملي را مرخص كرد تا آنها به تمرينات باشگاه شان ملحق شوند.

اين اقــدام عجيب و شــوك آور قطعا جنــگ بين ايــن دو مربــي را وارد مرحله تــازهاي خواهد كرد چراكه با گذشــت ۴۸ ساعت از جدايي مليپوشان از تيم باشگاهي و حالا بازگشــت آنها به ايــران، با توجه به تاثير رواني اين تصميم روي آنها اين مساله نه تنها كمكي به پرسپوليس نميكند بلكه احتمالا آنها را عليه برانكو خواهد شــوراند. فدراســيون فوتبال هنــوز عكسالعملي در قبال اين حركت نشان نداده و تنها به انتشار خبر بســنده كرده است. خبري كه نشان از غيبت تدبير در برنامهريزي در فوتبال ايران دارد. تصميــم امروز كيروش در آزاد كردن بازيكنــان يك تيم باشــگاهي تا به حال در تاريخ فوتبال ايران سابقه نداشته و مشخص نيســت كه آيا در آينده نيز اتفاق مشابهي درباره پرسپوليسيهاي تيم ملي رخ خواهد داد يا نه.

در حال حاضر تمرينات تيم ملي فوتبال ايران با ۱۶ بازيكن شامل ۲ دروازهبان تا روز جمعه در باشــگاه ايرانيان و زمين چمن نه چندان مرغوبش ادامه خواهد يافت.

5 قلعهنویي: من، كيروش و برانكو مينشينيم و حلش ميكنيم

اميــر قلعهنويــي به جــاي دامن زدن به جنجالها، به فكر حل مشــكل افتاده و تصورش اين است كه در جلسهاي سه نفره سوءتفاهمات برطرف ميشوند: «وقتي خبر بازگشت مليپوشان پرسپوليس را شنيدم، ناراحت شدم. البته به كيروش حق ميدهم چــرا كه او قطعا به موفقيــت تيم ملي فكر ميكند و هدفش خوشــحال كــردن همه هــواداران فوتبال اســت. چنانچه تيم ملي موفق باشد همه ما موفق ميشويم و به اين خاطر بايد از تيم ملــي حمايت كنيم، من همينجا اعلام ميكنــم حاضرم كيروش و برانكو را به شام دعوت كنم. من از كيروش كوچكترم و با او تمــاس ميگيرم و دعوت ميكنم كه در نشست ۳ نفره به همه مسائل پايان داده و يك تصميم مناسب براي پايان دادن به اين اختلاف بگيريم.»

6 استقبال پرسپوليسيها در فرودگاه

جمعــي از هــواداران و ليدرهــاي پرســپوليس بــه فــرودگاه رفتهانــد تا از مليپوشها اســتقبال كننــد. كيروش ۷ پرسپوليسي را از امارات به ايران فرستاده تا پاسخي به انتقادات برانكو داده باشد.

7 پروین: ۴ نفر بزرگتر باید وارد ماجرا شوند

اتفاقــاً دقايقي قبــل پيامكي براي من آمد كه متوجه شــدم كيروش مليپوشان پرســپوليس را به تهران بازگردانده اســت، مطمئن باشــيد اين مســائل فقط به ضرر پرســپوليس و تيم ملي خواهــد بود و دود آن به چشــم هــر دو تيم مــيرود. در اين بيــن بازيكنــان هم لطمــه ميخورند و به نظرم بهتر اســت جلســهاي ترتيب دهند تا اين مشكلات حل شــود. به نظر من هم برانكو و هم كيروش درســت ميگويند اما ميشود راه حلي براي اين موضوع پيدا كرد، اينطوري كه نميشــود كار كرد. به نظر من ۴ نفر بزرگتر بايد وارد كار شوند و راه حلي براي اين موضوع پيدا كنند.

8 ایران ورزشي در واكنش به تصميم عجيب كيروش: فوتبال ریيس ندارد؟

ســعید آقايي / در چنين بلبشويي حيرت و شــوك اصلي از ساختمان سئول ميآيــد. آنجا كــه واكنش آقايــان به اين معركه تازه، تنها ســكوت اســت. گويي كه ســرمربي تيم ملي دهان ساكنان ساختمان ســئول را مهر و موم كــرده و بدون اجازه او كســي حق ندارد اين مهــر و موم را باز كند! اين انفعال و اين ســكوت هميشگي، همان رفتاري اســت كــه از كيروش يك ديكتاتور ســاخته. رفتاري كه اين مجوز را به كــيروش داده تا هرچه ميخواهد انجام دهــد و هر تصميم غلطــي حتي به قيمت نابــودي ديگران را بگيــرد و از نوك قله به فوتبــال ايران بنگرد. ســاختن غول از كي روش، كيمياگري فدراسيون فوتبال است و نتيجهاش از مرئوس، رييس ســاختن؛ يك كيمياگري وارونه.

9 راه حل سوم براي تيم ملي وجود ندارد

آرمن ساروخانیان / با كدخدامنشی نمیتــوان در ايــن ماجرا به صلــح دائمی رســيد و بنای فوتبال كشــور را بر پايه آن ســاخت. حتی اگر كیروش و برانكو ناگهان فــردا اختلافــات را كنار بگذارنــد، ممكن اســت اين درگيری بين سرمربی بعدی تيم ملی و يك مربی باشــگاهی ديگر در آينده نزديك تكرار شود.

فوتبال ايران برای نجات از اين مخمصه نياز به يك راه حل قطعی دارد.فوتبال ايران يك بار برای هميشــه بايد مشخص كند كه تيم ملی و باشــگاهها )نه فقط پرسپوليس( چه ســهمی دارند. هرچند تمــام مربيان و مديــران در مصاحبهها مدعیاند كه اولويت با تيم ملی اســت، اتفاقــات روزهای اخير نشان میدهد كه اعتقاد زيادی به اين حرف وجود ندارد. پس وظيفه فدراسيون است كه نگاه كلان داشته باشــد و در اين باره خط مشــی دقيقی تعيين كند؛ مثل ژاپن سراغ مدل اروپايی بــرود يا مثل قطر به اردوهای بلندمدت ادامه بدهــد. تنها در اين صورت است كه كیروش، برانكو يا هر مربی ديگری اجازه اعتراض نخواهند داشت.

10 فوتبال ریيس دارد!

فرشــاد كاسنژاد / عنوان «فوتبال ريیس ندارد؟» را بايد پس بگيريم. فوتبال در اين تصميم لجبازانه هم رييس داشته و ما بيخبر بوديم، رييسي كه تدبيرش، مديريتش و تصميمــش را ديديم. اين چند جمله را در مصاحبه مهدي تاج بازخواني كنيد: «باشگاه پرســپوليس اعلام كرده بود اتفاقات عجيبي در حال رخ دادن اســت و نتايج آتي بر عهده كيروش است، ما مليپوشان پرسپوليس را به ايران برگردانديم تا آسيبي از تيم ملي نبينند و البته نتايج بعدي هم به گردن خودشان باشد.» تاج در اين تصميــم غيرحرفهاي با كيروش سهيم بوده. پيش از اين، پرسش ما اين بود كه چرا مهدي تاج اين تصميم لجبازانه كيروش را مديريت نكــرده، حالا ميبينيم كه رييس فدراسيون و ســرمربي تيم ملي با هم به اين تصميم رســيدهاند. چشم ما روشن. تيم ملي با چه تدبيرها و روشهايي مديريت ميشود!

فدراســيون فوتبال البته رييس دارد و راه خودش را ميرود، رييســش با سرمربي تيم ملي يكبــاره به اين نتيجه ميرســند كه گفتوگو و نقد شــنيدن و پاسخ دادن و پاســخ گرفتن و بحث و ارائه ديدگاه تازه و يافتن راهكار و هر راه و چاه ديگري را كنار بگذارند و آن كننــد كه كردند؛ بازگرداندن هفــت بازيكن تيم ملي به تهران. بعد هم به زبان راندن اين جمله كه شــنيدنش سخت است: «حالا يك اتفاقي افتاده.»

11 بيانيه كيروش: پرسپوليسيها فقط در روزهاي فيفا دعوت ميشوند برانكو در این آتش ميسوزد

پس از جنجالي كه برگرداندن بازيكنان پرســپوليس از اردوي تيــم ملــي بهوجود آورد، همه منتظــر واكنش كيروش بودند. ســرمربي تيم ملي ۲۴ ساعت سكوت كرد تا اينكه در فيســبوك متني را منتشر كرد. او در اين بيانيه مدعي شــد كه با توجه به عدم همكاري برانكــو، از اين پس بازيكنان پرســپوليس را تنها در روزهاي فيفا دعوت خواهــد كرد. كيروش اضافه كرد كه با آزاد كردن بازيكنان پرسپوليس ميخواسته مانع بهانهجويي برانكو شود و موفقيت يا ناكامي سرمربي پرســپوليس در آينده به او مرتبط نباشد اما اين جمله كيروش تندتر از همه بود: برانكو در اين آتش ميسوزد.

12 برانكو: تجربه من از ریيس فدراسيون بيشتر است تيم ملي ملك خصوصي نيست

واكنش برانكــو ايوانكوويــچ: ميدانيد نــه در ايــران بلكه در كل دنيــا كدام مربي تحصيلكردهترين اســت؟ جواب مشــخص است؛ من! من! من ۴ سال در دانشگاه درس خواندم و بعد از دو سال فوق ليسانس خودم را در تخصص فوتبــال گرفتم و در كنار آن مدرك ليســانس فوتبال اروپا را هم دريافت كردم. مــن راجع به مربي فعــال در دنياي فوتبال صحبت ميكنم كــه در حال حاضر مشغول به كار است نه كسي كه در دانشگاه تدريس ميكند. حرف من از مربي است كه لباس تمرين بپوشد و هر روز با تيم كار كند. هيچ گونه خصومتي با كسي ندارم و به همين دليل بــا فريبكاري، دروغپــردازي و كذابي موافق نيســتم. با برنامههاي غيركارشناسانه هم مشكل دارم. باز هم تكرار ميكنم كه من جر و بحثي با كيروش ندارم. من در صفحه شــخصي حرفي نزدم، من فقط از بازيكنانم محافظت كردم. من براي باشگاهم بهترينها را ميخواهم. تيم ملي ملك خصوصي نيست. در فوتبال ايران پرسابقهترين مربي خارجي من هســتم. من حتي از رييس فدراســيون فوتبال هم سابقه بيشتري دارم.

حرف آخر برانكو در پاسخ به كيروش كه گفته بود برانكو در اين آتش ميســوزد: من دوســت ندارم حمام آفتاب بگيرم و از اين كار متنفرم!

13 استعفاي كي روش، پاسخ منفي فدراسيون

جدلهاي بيمايه روزهــاي اخير بين كيروش و برانكــو و البته اردوي بيحاصل و بيمعنــاي دبي كه بينظم برگزار شــد، احتمالا كيروش را خسته كرده است.

از خبرهايــي كه به دســت ميآوريم برداشــتمان اين اســت كه فدراسيون به كيروش پاســخ منفــي داده و بديهي هم هست كه پاسخ تاج يك «نه» بزرگ باشد.

كارلوس كيروش بــراي چندمين بار اســتعفا داده و هر بار اســتعفايش نمايش بوده و نمايش اما هيچ كدام از اســتعفاهاي او به اندازه اين اســتعفاي آخرش پرابهام و محصول سوءمديريت در فدراسيون نبوده و در هيچ كدام لجبازي را تا اين اندازهاي كه اين بار نشان داده، به ياد نداريم.

14 كيروش تمامش نميكند

ادامه جدلها از ســوي كيروش: برانكو كســي اســت كه پيش از اينكه من استعفا بدهم، نيمكت تيم ملي را به او قول دادهاند. او حســود و ناراحت است و به من توهين كرده اســت. او نميتواند از تيم ملي به عنوان بهانهاي براي اشتباهاتش استفاده كند. چرا او چنين كارهايي ميكند؟ او بايد احترام بيشتري به من بگذارد. من با رييس فدراســيون ملاقات كردم و او به من گفت كه توان لازم براي اجــراي برنامه پذيرفته شــده را ندارد. اگر فدراسيون براي دفاع از تيم ملياش به اندازه كافي قدرتمند نيست، من چه كاري ميتوانم اينجا انجام بدهم؟

15 تيترهاي خسته كننده

تيترهايــي از مصاحبههــاي پيدرپي كارلوس كيروش:

يادداشت كيروش: موقعيت تيم ملي به خطر افتاد / مسووليت نتايج با فدراسيون است

كيروش نويسنده جديد در فيسبوك: فدراسيون گروگان برانكو است كيروش: برانكو خائن است كيروش: نميخواهــم جزيي از برنامه شكست ايران باشم

16 نه به جدل كيروش و برانكو ما مسخره شما نيستيم

فرشاد كاس نژاد / فوتبال نه كارلوس كيروش است، نه برانكو ايوانكوويچ. فوتبال چيزي فراتر از مرگ و زندگي هم نيست. اين تك و تاب كه طرف كيروش سنگر بگيريم يا طرف برانكو، اين ســوال بيپاسخ كه تيم ملي اردوهاي بلند مــدت ميخواهد يا نه؛ اينها هم فوتبال نيســت. فوتبال وراي تمام اين جدلها، جاي ديگري بازي ميشــود، در بازيهاي كوچك، با جــان كندن براي قراردادهاي كوچك در تيمهاي ورشكسته، در حضور تماشاگران عصباني.

فوتبــال در اتاق شــرمآوري ســاخته ميشود كه باشگاه استقلال براي پديدهاش دست و پا كرده بود، روي آن موكت كهنه، كنــار آن آينه شكســته، پشــت آن پرده ژنده، وســط آن زندگي دردآلــود. فوتبال در ورزشــگاههاي كوچــك و زشــت، روي چمنهاي كچل ســاخته ميشــود. فوتبال را بازيكنــان پرشــماري كه در سيســتم معيوب گزينش استعدادها بيرون ميمانند و مربيــان كوچكي كه هرگز اســمي از آنها نشــنيدهايم ميســازند. آنها فوتبال را زنده نگه ميدارنــد. خبرنگاراني كه براي فوتبال هيچ انديشــهاي توليد نميكنند و به سياق خبرسازي تلگرامي، توليد خبرهاي مسخره از دستشان برميآيد و در جدل كيروشبرانكو فكر ميكنند حتماً بايد دقيقهاي يك خبر توليد كنند، آنها نيز جز آســيبهايي كوچك و بيمقدار اما آزاردهنده و دســت و پاگير حاصل ديگري براي فوتبال ندارند.

17 به بهانه بيانيههاي روزانه كيروش فوتبالي كه همچنان ریيس ندارد

سعید زاهديان / مديريت فوتبال از كنترل فدراســيون خارج شده است؛ وقتي رييــس كميته انضباطي به صراحت اعتراف ميكند كه علــي دايي را نميتوانيم كنترل كنيم، كارلوس كيروش كه جاي خودش را دارد. با اين وضعيــت فوتبال ايران بدترين روزهاي چند ســال اخير را سپري ميكند و ســرمربي تيم ملي يك طرف قرار گرفته و همه فوتبــال ايران مقابــل او. اين خطر وجود دارد كــه در نيمه دوم مقدماتي جام جهاني، اين جدلها و اين تقابلها به منافع ملي و تيم ملي آســيب وارد كند. برخلاف ادعاي كــيروش، در صــورت ناكامي تيم ملي، اين برانكو نيســت كه بايد پاســخگو باشــد بلكه طناب تقصيــر را بايد بر گردن مديريت فوتبال ايران انداخت كه همه چيز از كنترلش خارج شــده. بايد اين پرسش را پيش روي تاج قرار دهيم كه با اين اوصاف، بيراه است اگر بگوييم فوتبال رييس ندارد؟

وقتي رييس فدراســيون با اســتعفاي ســرمربي تيم ملــي مخالفــت ميكند، او خودش را محق ميبينــد كه هر روز بيانيه جديدي صــادر كند و فوتبال ايــران را به چالش بكشد.

18 فدراسيون و نسخههاي غلط

فدراسيون فوتبال تن به بدرفتاريهاي كارلوس كيروش داده، تــا آنجا كه پس از خائن خطاب شدن يك مربي باشگاهي، عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال معتقد است كه بايد رعايت حال كيروش را كرد. اگرچه اين بار برانكو شروعكننده جدل با كيروش بود اما پس از يادداشــتهاي تند كيروش كه اتهاماتي در آن مطرح شده بود و از سوي برانكــو قابل پيگيري قانوني بود، آنكس كه ســكوت كرد و تلاشــش اين بود كه جو را متشــنج نكند، باز هم برانكو بود و كيروش نه يك بار بلكه چنديــن بار به برانكو حمله كرد. كيروش اما بايــد بيش از آنكه منتقد يك مصاحبه از برانكو باشــد، فدراسيوني را به نقد ميكشيد كه در برگزاري اردو و بازي تداركاتــي ناكام بود. آن وقت بايد ميديديم كه اگر كــيروش رييس يا هيات رييســه فدراســيون فوتبال را با همان القابي خطاب ميكرد كه به برانكو نســبت ميداد، باز هم رعايت حال و احوالش توصيه ميشد؟

19 كمك به مذاكرات تاج با كيروش اینجا، این مزرعه حاصلخيز

ســعید زاهديان / اگر امروز فوتبال ما در اروپا چند ســتاره درخشان دارد و در مقدماتي جام جهاني ســرگروه هســتيم و كره را در تهران و ازبكســتان را در تاشكند شكســت دادهايم، بيترديد نقش كيروش برجسته است ولي ظرفيت فوتبال ايران اين اجازه را داده كه ســرمربي تيم ملي صاحب افتخارات ســالهاي اخير باشد. اين را بايد هم كيروش بداند و هم مهدي تاج، رييس فدراسيون فوتبال كه در مذاكره با سرمربي تيم ملي اين مزرعــه حاصلخيز ايران را به رخ كيروش بكشد كه با آن ميشود جهاني شد. پس تيم ملي را كم نبينيم و اين مزرعه را ارزان نفروشيم.

20 تاج: بهترینها دعوت ميشوند

مهدي تاج، رييس فدراســيون فوتبال در آخريــن پرده از جدل كيروش و برانكو، در لفافه از دعوت شدن پرسپوليسيها حرف ميزند:انتخاب بازيكنــان تيم ملي همانند دوره قبل است و بهترينهاي ليگ انتخاب و در خدمت تيــم ملي فوتبال خواهند بود. در انتخــاب بهترينها از باشــگاههاي ليگ برتر، هيچ تيمي براي ما اعم از اســتقلال، پرسپوليس و ساير باشــگاههاي ديگر فرق نخواهد داشت و ملاك، بهتر بودن بازيكنان است. تيم ملي فوتبال در اين دوره بيش از هر چيز، نياز به آرامش وحدت و هماهنگي دارد تا ماننــد دوره قبل، بــا موفقيت اين مرحله را نيز پشت سر گذاشته و با بهترينها و سربلندي وارد مسابقات جهاني شويم.

كيروش اما همچنان به طور رســمي از دعوت كردن پرسپوليسها حرف نزده و همه چيز در ابهام است. آيا لجبازيها تمام شده و حوصله كيروش هم از آن همه لجبازي ســر رفته؟ احتمالا اينطور اســت. منتظر فهرست با حضور پرسپوليســيها باشيم و به اين فكر كنيم كه بزرگترين جدل سال، چه بيهوده بود.

20 پرده از بزرگترین و بيهودهترینجدلسال: كيروش - برانكو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.