وفاخددااحافظر مساثل:ليتننوسپايهاندكيا

ما هرگز نميتوانیم نشانههاي گرانبها را مديريت كنیم. سرانجام از دستشان ميدهیم. انگار آمدهايم چیزي را، نشانهاي را، جرياني را تخريب كنیم و برويم.

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمام موارد اختلافبرانگيز محرم نويدكيا در باشــگاه ســپاهان، محصول مديريت غيرحرفهاي است، آن هم در باشگاهي كه نشانههاي حرفهاي بودنش دســت كم در ۱5 ســال اخير پررنگتر از هر باشگاه ديگري در فوتبال ايران بوده. خوشــحال باشيم از فاشــگويي نويدكيا، از انتقاداتش كه تندي و گزنده بودنــش را نبايد رفتاري غيرحرفهاي بدانيم. چرا اينطــور فكر نكنيم كه اگر نويدكيا از مديريــت غير حرفهاي در يك باشــگاه و انتخابهاي غلط انتقاد نكند، پس چه كسي حرف بزند، چه كسي فاش بگويد؟ نويدكيا چهره احترام برانگيزي در فوتبال ايران است.

ايستادگيهاي او پاي سپاهان آخرش به اينجا رسيد، به اينجا كه قدرتي فراتر از كاپيتاني را براي او آورد. محرم نويدكيا در ســپاهان نقشــي فراتر از كاپيتان را ايفا ميكند و اين تصور اغراقآميزي نيســت كه او در كليديترين مسائل سپاهان صاحب راي و نظر است.

اما اين جايگاه نويدكيا در سپاهان براي باشگاهش نبايد مايه دردسر باشد. نويدكيا با نفوذش بين بازيكنان و تماشــاگران، براي مديريت سپاهان هميشه گره گشــا بوده. حالا اينكه نويدكيا در مقاطعي با باشــگاهش به چالشهايي رســيده، چندان عجيب و غريب نيســت. اينكه محرم از سال ۱۳۷۷ تا امروز فقــط يك فصل در بوخوم بــازي كرده و بقيه عمر فوتبالش را در ســپاهان گذرانده، معنايي جز تعلق خاطر شــديد او به تيم شهرش ندارد. بديهي است كه در اين همه سال نويدكيا اختلاف با مديريت و مربياش را نيز تجربه كند، همــان چه او در دو فصل اخير تجربهاش كرد. اين اتفاق هرگز از نقش او در سپاهان نميكاهد يا به او نقش منفي نميدهد.

محرم در تمام مناســبات باشــگاه ســپاهان و در هر اتفاق و تصميمي نقش خودش را دارد و چگونه ميتوان چنين نقشــي را از بازيكني در قواره نويدكيا گرفت؟

فراموش نكنيم كه او و ســپاهان جدانشــدنياند. حتي در اســتقلال و پرســپوليس بازيكني در قواره نويدكيا نداريم، بازيكني كه پايمردي او را داشته باشد و ايستادگياش را. در استقلال سالهاي اخير فرهاد مجيــدي و مجتبي جباري نيز نقششان به پر رنگي محرم در مناسبات باشــگاه نبــوده. در پرســپوليس كه هرگــز نميتــوان نقشــي در قواره محرم نويدكيا را براي ســتارههاي ايــن تيم در نظر گرفت. ســابقه دارهاي پرسپوليس از صدقدمي نقش محرم در ســپاهان هم نميتوانند بگذرند. علي دايي و علي كريمي هم هرگز براي پرســپوليس دستاوردي در اندازه آنچه نويدكيا براي سپاهان به ارمغان آورده، نداشتهاند. نقش ابراهيم صادقي در سايپا، اين تيم بيتماشــاگر و متوسط در فوتبال ايران، هرگز با نقش نويدكيا در سپاهان قابل مقايسه نيست. صادقي را هميشه در نقش يك كارمند در سايپا ديدهايم و اين وفاداري به يك تيم بي تماشــاگر اصلا قابل درك نيســت. او وفادار به چيست، به كدام فلسفه باشگاهداري؟ به در و ديوار يك كارخانه خودروساز؟

اينهاست كه نويدكيا را صاحب اعتباري ويژه و منحصر به فرد در فوتبال ايران ميكند. او ستاره باشگاهش است و آنچه باعث تعلق بيشتر او به سپاهان ميشــود، اين جدايي ناپذير بودن اسمش از ســپاهان است. در فوتبال ايران اگر باشــگاهها بكوشــند چنين مردان معتبري را بسازند، حرفهايترين كار را كردهاند. چهرههاي ماندگار به اعتبار باشگاه ميافزايند.

در اين سال كه با قهر و آشتي محرم نويدكيا مواجه بوديم، در اين فصل كه از بازيكن ســالاري در سپاهان انتقاد شد، لابهلاي اين بحثها فرامــوش نكنيم كــه باشــگاهها با بازيكنانــي مثل نويدكيا قوام بيشــتري ميگيرند و بزرگي آنها هميشه به معناي رواج بازيكن ســالاري نيســت. كنشها و واكنشهاي كاپيتاني در اندازه نويدكيا هميشه ميتواند كنشها و واكنشهاي ويژهاي باشد و چه ملالي است از نقش پررنگ يك كاپيتان ديرپا در يك باشگاه، مثل محرم نويد كيا، مثل سپاهان.

ســپاهان او را از دســت داد و اين جدايي نويدكيا از ســپاهان محصول مديريت غيرحرفهاي ســپاهان اســت. چه حيف كه كار نويدكيا و سپاهان به اينجا رســيد. ما هرگز نميتوانيم نشانههاي گرانبها را مديريت كنيم. سرانجام از دستشان ميدهيم. انگار آمدهايم چيزي را، نشانهاي را، جرياني را تخريب كنيم و برويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.