مردنصدگوارر پورحيدري پاي عهد جواني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

منصور پورحیدري هرگز به اندازه بزرگياش ارج گزارده نشد. ارج گزاردنهاي امروز را به اين هوا انجام دهیم كه يادمان باشد وارستگي و وفاداري چه نقشها به كار ما ميزند، چه اثرها در زمانه ميگذارد.

فرشــاد كاسنژاد / براي منصور پورحیدري كه القاب بيمايه در فوتبال نداشــت، بیايیم هیچ صفتي نسازيم. او غرقه در هیچ مدحي نبود، بگذاريم همچنان نباشد.

پورحیدري وفادار بود و وفــادارياش را هیچگاه نمايش نداد، منش بزرگوارانهاي داشــت اما هرگز جلوه اغراقآمیز از اخلاق و منش خود نشــان نداد. من نديدم از موفقیتهاي بيتكرارش حرف بزند و غلو كند. نديدم از پايمردياش در حفظ باشــگاه بعد از انقلاب براي خود اعتباري بخواهد. اعتبارش را از رفتار نجیبانهاش به دست آورده بود. احترام برانگیز بود، چون احترام برانگیز بود. آنها كه به هزار عنوان رسیدند، جلف و ســفیه بودنشان در هر شعار و تیتر و در وراجيشان پیداســت. پورحیدري اما وقعي به اين چیزها نميگذاشت، اعتباري براي اين اداها قايل نبود.

چه بد كه فرصت اين بحث با منصور پورحیدري از كف رفت، اينكه او چگونه اين همه سال با مديراني كه در باشگاه استقلال آجر روي آجر نگذاشتند و باشــگاه را عاريه اداره كردند، سر سازگاري داشت؟ دوست دارم پاسخ اين باشد كه ايستاده و وانداده تا همه چیز را به آنها وانگذارد.

منصور پورحیدري از مردان ديرپاي فوتبال ايران بود، پیر و مرد كارش بود. عجب كه هرگز به ســنتي بودن و كهنگي انديشهاش محكوم نشــد، بيآنكه اداي روزآمد بودن درآورد. پورحیدري كه هیشه نفوذ و قدرت درجه اولي در فوتبال ايران داشــت، هرگز دربارهاش حس نكرديم به معناي منفياش صاحب نفوذ است و كیابیايي براي خود راه انداخته است. هرگز ردپايي از او در بند و بست و ساخت و پاخت نبود و اتهامي و وصلهاي به او نچسبید.

خوشا به آنها كه تعلقخاطرشان به استقلال وامدار كنشها و ســیاق رفتار منصور پورحیدري است. خوشــا به آنها كه با پورحیدري استقلالي شدند و در او شأن و احســاس و مسلكي را ديدند كه در تیمشان ميخواستند.

منصور پورحیدري را با آرامش همیشــگياش و با خوي نجیبانــهاش فراموش نخواهیم كرد. او بود كه وفادار ماند و با حرفهاش زندگي كرد. پاي عهد جوانياش با اســتقلال ماند و در موفقیتها نقش پررنگي ايفا كرد اما مهمترين نقش پورحیدري در اســتقلال، فارغ از جامها و پیروزيها، آن شخصیت وارستهاش بود. پورحیدري بينیاز به بازي بزرگداشت با بارسلونا و بينیاز به هر وعده و هر عنوان و آوازهاي، از دنیا رفت. آنچه از او بجا ماند، خاطرات باشكوه و وارستگي و فرهي است. از اينكه با او سالهاي سال فوتبال را تجربه كرديم، از اينكه هر رفتار و سخنش وقار داشت، از اينكه وفادار بود، از او ممنونیم.

منصور پورحیدري هرگز به اندازه بزرگياش ارج گزارده نشد. ارج گزاردنهاي امروز را به اين هوا انجام دهیم كه يادمان باشد وارستگي و وفاداري چه نقشها به كار ما ميزند، چه اثرها در زمانه ميگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.