ترينهاي سال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - هومن جعفري ‪Houman Jafari‬

نظــر به اينكه رســيدهايم به آخر ســال و قرار است به شــيوه كاملا متفاوتي، به فوتبال ايران بپردازيم، سر شما را از طريق تخريب سوژههاي ورزشــي گرم كرده و به زدن پشتك و همچنين بــالا انداختن پرتقال و ســيب نيــز پرداخته تا رضايــت خاطر شــما عزيزان را جلــب نماييم، ميرويم كه داشته باشيم ترينهاي فوتبال ايران در سالي كه گذشت!

مدبرترين فرد سال

انتخاب چنين بخشــي بسيار دشوار بود چرا كه ميبايســت تمام تعلقات رنگــي و فردي را كنار بگــذاري و جايزه را بدهي به حق دار! يعني يك جايزهاي را اعطا كني كه به دســت هر كسي كه رسيد، بقيه با تشديد بگويند: خخخخخخ داشت! نامزدها: مصطفي آجورلو)تراكتورسازي( رضا افتخاري)استقلال( مديران خونه به خونه و نســاجي)بابت تعويض مربيان در ميانههاي فصل و بدتر شــدن نتايجي كه كسب كرده بودند( رييــس كميته انضباطي بابت همين راي آخري كه صادر كرد! حســن زماني كــه بيترديــد لياقــت دارد در بخشهاي ديگري چون تخريبچي نمونه ســال هم برگزيده شود! جايزه مدبرترين فرد ســال تعلــق ميگيرد به جنــاب افتخاري بابــت همه تدابيــري كه در طول مدت حضورشان در اســتقلال به نمايش گذاشتند! تيمشــان كه ممنوع الترانسفر شد، درآمدزايي كــه تعطيل، هيات مديره كه ســاز خودش را زد، خودشــان كــه راه به راه با مربي تيمشان درگير ميشدند! ايشان مدبرالدوله سال نباشد چه كسي به اين عنوان چنگ زند؟

خشم طلايي، اخم نقرهاي

در اين قســمت نامزدهاي عنوان خشم طلايي، اخم نقرهاي معرفي ميگردند. مصطفــي آجورلو )بابت نامهاي كــه براي وزير ورزش نوشــت و مرزهــاي چغلي كــردن را به افقهاي نويني رساند( علي دايي بابت آن زهر چشــمي كــه از داور و پنالتي زن حريف و كميته داوران گرفت! خــداداد عزيزي كه يك بار جيغ زد، داور پنالتي را برگرداند! شايسته تقديرهاي سال: اميرخان بابت اخمهايي كه بعد از هر باخت و تســاوي در نيمفصل دوم، نثار بازيكنانش كرد ولي اثري نداشــت! اگر اثر داشــت كه الان اميرخان هم يكي از برگزيدگان بود امــا هيات داوران تلاشهاي ايشــان را ارج مينهد! برگزيده ســال: خداداد عزيزي! كسي كه بتواند پنالتي را برگرداند از كســي كــه بتواند حواس پنالتي زن را برگرداند ســرتر اســت!جايزه اخم طلايي به خداداد عزيزي ميرسد و جايزه خشم نقــرهاي را علي دايي از آن خــود ميكند. البته اميدواريم علي دايي، اين جوان ارزنده ما از دوم شدن ناراحت نشود و بر تلاشهاي خود بيفزايد تا در ســالهاي آينده به موفقيتهاي بيشتري دست پيدا كند!

مرد يك كلام سال!

بدون تعارف مدير عامل اســتقلال اهواز! كسي كه بتواند در يك فصــل 6 بار مربي عوض كند و با هر 6 انتخاب هم تيمش يك گام به ســقوط نزديكتر شــود، نوبر سال است مخصوصا اگر در نظر بگيريم كه ايشان سال قبل هم همين تعداد مربي عوض كرد و تيمش به دســته اول سقوط نمود! مديري كه براي هر نتيجه و هر مشــكلي، فقط يك كلام حرف بزند و بگويد: ســرمربي را عوض كنيد، اگر « مرد يك كلام ســال» نباشد پس چه كسي «مرد يك كلام سال» باشد!

يويوي سال

براي دريافت جايزه يويوي سال، نامزدهاي زير با هم به رقابت پرداختند! ســيد مهدي رحمتي كه معلوم نبود ميخواهد ســربه تن منصوريان نباشد يا اينكه براي خاطر منصوريان با مديران اســتقلال دعــوا كرد! آن مســخره بازي ته شــهرآورد كه داشت با دست خودش، برد استقلال را به باخت تبديل ميكرد، جاي خودش! رامين رضاييان كه اول فصل با بلوا از پرسپوليس رفت، بعد با منت كشي و التماس به پرسپوليس برگشــت، بعد روي نيمكت آنقدر ننه من غريبم بــازي در آورد كــه دوباره با هــزار بيچارگي به تركيب اصلي راه يافت، بعد آنقدر مســخره بازي در آورد كه دوباره از تيم بيرونش كردند! هيات داوران، بقيه بازيكنهاي فوتبال را شايسته نامزدي در اين بخش ندانست! يويوي سال: بدون ترديد رامين رضاييان! يعني رامين توانست در شــامورتي بازي حتي دست رحمتي را هم از پشت ببندد! همچنين هيــات داوران در بخشهاي تقدير و تشكر نيز افراد زير را به عنوان شايستگان تقدير دانست! «بازي دو نيمه متفاوت داشــت» سال: امير قلعهنويي بابت نيمفصل دومي كه تبديل شد به تعقيب كردن پرسپوليس با ماشين لاستيك پاره پنچر بدون گاز! «مرد باید كچل باشــه خشن و بداخلاق» ســال: عليرضا منصوريان بابت اينكه قرار بود با بازيكن سالاري مبارزه كند و تا آخر اين راه هم برود!چقدر هم رفت! «توفيق اجباري» سال: جوانگرايي از سر اكراه و اجبار استقلال! اگر نبود زحمات مديريتي جناب افتخاري، اين همه جوان چطوري ميتوانســتند بازي كنند! «تخریبچي نمونه» ســال: حســن زماني! بهترين كســي كه ميتوانست جاي خالي حسن روشن به عنوان نقش منفي استقلال را پر كند! «عروس خجالتي» ســال: كارلوس كي روش! عروس چقدر قشــنگه، عروس چقــدر ناز داره، ماشــالا به چشــم و ابروش، عروس چقدر لوس شده، ماشالا به چشــم و ابروش، عروس چقدر مسخرس، ماشالا به چشم و ابروش، عروس ديگه شورشو درآورده، ماشالا به چشم و ابروش! «ديالوگ طلايي» ســال: بايد از من عذرخواهي كنه! مامــان اون از من عذرخواهــي نكرد! زود بــاش از من عذرخواهي كن! اگر ازم عذرخواهي نكني ديگه بازيكناتو به تيم ملي دعوت نميكنم، شامم رو هم نميخورم! «دكتــر كرماني»ســال: برانكــو ايوانكوويچ با تشخيص اضافه وزن بازيكنان پرسپوليس وقتي از اردوي تيم ملي برميگردند! «همسايهها ياري كنين تا من شوور داري كنم» سال: طاهري مديرعامل پرسپوليس و درخواست پول از هواداران براي پرداخت بدهي ها «مهريــه رو كــي داده كــي گرفتــه » ســال: حق پخش!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.