محمدرضا پولادگر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آرام اما خشــن. متين اما طغيانگر. صبور امــا عصبي. پدرخوانده تكواندوي ايران. همو كه قريب به دو دهه بر صندلي رياســت تكواندو تكيه زده و اين رشــته تحت مديريت او به اوج قله افتخار رســيده اما مدالهاي رنگارنگ و ســكوهاي افتخار از رييس فدراســيون تكواندو يك مدير تماميت خواه ســاخت. مديري كه از ســبد افتخارات براي ديگران ســهمي قايل نبود و همين سرآغاز سقوط تكواندو شد. او كه در يك تصميم ساده لوحانه و پوچ رضا مهماندوست را كنار گذاشت و سرمايه تكواندو را دودستي تقديم رقبا كرد تا با حســرت شاهد درخشش بيگانهها با كارگرداني يك ايراني باشيم. ســقوط هولناك تكواندو و موفقيت طعنه آميز مهماندوست در المپيك ريو بــه اندازهاي براي آقاي رييس غيرقابل باور و غيرقابل تحمل بود تا عنان از كف داده و مربي موفق رانده شــده را مزدور خطاب كند. مزدوري كه خود پولادگر او را تقديم رقبا كرد و حيرت انگيز اينكه هنوز هم او را قبول ندارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.