سهراب مرادي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

روزهاي ســياه بعد از لنــدن را هنوز فراموش نكــرده. اول مصدوميت ناگهانــي آرنج و دوم آزمايــش مثبــت دوپينگ. روزهــاي فترت و تنهايــي. آرام آرام زيــر برف فراموشــي دفن ميشــود. آنقدر فراموش كه حســين رضازاده رييــس وقت فدراســيون تصميــم ميگيرد با نامهاي خودســرانه بــه فدراســيون جهاني او را بازنشســته اعــلام كند. يك ســال قبل از المپيك و بعد از پايــان دوره محروميتش پيله فراموشي و تنهايي را پاره كرده و دوباره به اردو بازميگردد. با انگيــزهاي مضاعف براي جبران مافات اما نامه كذايي بازنشســتگي سد بزرگي پيش روي اوســت. در اوج آمادگي رقابتهاي جهانــي 2015 آمريــكا را از دســت ميدهد. ابرهاي نااميدي زندگياش را احاطه كرده اما با رايزنيهاي فدراسيون، سرانجام مجوز حضور در المپيك را كســب ميكند و در ريو بدون رقيب و كوچكترين تهديدي در 94 كيلو مدال طلا را به سينه ميزند. مدالي با 4 سال تاخير. پاياني خوش براي 4 سال فراموشي، زجر و مرارت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.