سارا خادم الشريعه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بــراي جاودانگي در ورزش هميشــه قهرماني يا مدال كفايت نميكند. گاهي ميشــود نبرد و موفقيتي كســب نكرد اما جاودانه شد. يك رقابت داغ در يك شــب سرد در شهر خانتي مانسيك روسيه. رقابتهاي شطرنج گرندپري قهرماني جهان. دور هشــتم. ســارا آرام پشت ميز نشسته و با همان چهره كودكانهاش روي خانههاي سياه و سفيد زوم كرده اما آن سوي ميز غوغايي بر پاست. ناتاليا ژوكووا از اوكراين بي تاب است. دوست فرانسوي دختر اوكرايني به واســطه حمله قلبي در بيمارستان بستري شــده و ناتاليا آرام و قرار ندارد و با چشــماني باراني پشت ميز مينشــيند. ساراي ايران غم حريف را غــم خود ميداند، پس به تســاوي خودخواسته رضايت ميدهد تا رقيب اوكرايني بدون دغدغه به تيمار دوستش در بيمارستان برسد. يك حركت جوانمردانه كه دنيا را تكان داد به ويژه اينكه وقتــي فروتنانه گفت: «كار فوقالعادهاي نكردم، تنها خودم را جاي حريفم گذاشتم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.