كميل قاسمي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خوش اســتيلترين و روي فرمترين سنگين وزن كشــتي ايران. بدون چربيهــاي اضافه و شــكم فربه. خوش تكنيك، باهوش و البته بــا يك چهره كودكانه. برنده نخســتين مدال ســنگين وزن تاريخ المپيك كشتي ايران در لندن. در آســتانه ريو امــا نيــش و كنايهها تمامي ندارند. همه المپيك را حق رقيب موحنايياش ميدانند اما آقارسول به او اعتقاد و اعتماد دارد. در ريو اما وقتش رسيده پاسخ همه هجمهها و اعتماد آقاي سرمربي را بدهد. پيروزي كوبنده و بولت وار برابر دلاگنف آمريكايي سريعترين ضربــه فني تاريــخ اســت؛ در 33 ثانيه، و در نهايت مدال سيمين دوست داشتني المپيك. كاشتن طلا و درو كردن نقره. آنچه نام او را در رديف يكــي از پرافتخارترينهاي المپيك قرار ميدهد. چند ماه بعد در جام جهاني كرمانشاه، تاريخ را دوباره از نو مينويســد. با برد حريف آمريكايي در فينال تا جام را در خانه نگه دارد؛ موفقترين كشتيگير سال.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.