بهداد سليمي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مراسم گردن زني در ريو. قهرمان بي مدال. نمايش اشك و آه. بهداد سليمي 6 ماه آزگار با پايي كــه وبال گردن بود، با پولاد ســرد جنگيد تــا بلكه در فســتيوال پنج حلقهاي به مدال زريــن چنگ بزند غافــل از اينكه يك جــلاد كوتاه قامت در كمين نشســته؛ تاماش آيان. آنچــه در المپيك ريو رخ داد يــك جنايت تمام عيار بود كه عدالت را پاي مصلحت ذبح كرد. بعد از قدرتنمايي سليمي در حركت يكضرب با 216 كيلو، بهداد در حركت دوضرب پشت وزنه 245 ايستاد و آن را دو بار بالاي سر برد و هــر بار از درد زانو چهرهاش در هم پيچيد اما دل سنگ جلاد نرم نشد. آنجا كه با يك اشــاره ســه چراغ سفيد را گرفت و ســه چــراغ قرمز به بهــداد داد تا لاشــا تالاخادزه گرجي در غياب بهداد، فارغ البال طلا و ركوردهــاي دنيا را به يغما ببرد و مــا مانديم و غارت بــي رحمانهاي كه به آرزوهايمان زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.