رضا مهماندوست

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رانده شــده. قهرمان عاصي. ســتارهاي روي نيمكت. بدون ادا و اطوار. همو كه چهار ســال پيش در بحبوحه المپيك به بهانه زياده خواهي او را نامهربانانه از تيم ملي كنار گذاشــتند تا تيــم ملي تكواندو در لنــدن تنها به يك نقره دلخوش كند. مهماندوست بعد از جفاي لندن، جلاي وطن كرد و تصميم گرفت آرزوهايش را در سرزمين ديگري دنبال كند. ابتدا در تايپه و پس از آن در آذربايجان. سرزمين رانده شده ها. همســايه شــمالي كه با مهماندوست قله موفقيت را فتح كــرد. در المپيك، آوردگاهي كــه تكوانــدوي آذربايجان تا قبــل از ريو در حســرت مدال بود. حســرتي كه مهاندوست با يــك طلا و يك برنز بــه آن پايان داد. يك موفقيت رشك برانگيز كه الهام علياف رييس جمهور آذربايجان را وادار كرد مدال لياقت را به سينه او سنجاق كند. موفقيت در رقابتهاي تكواندوي قهرماني اروپا و كسب عنوان بهترين ســرمربي تكواندو سال 2016، سال درخشان مهاندوست را كامل كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.