سعيد معروف

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

معروفيت از دســت رفتــه، محبوبيت بر باد رفته و آرامش دريغ شده. ستارهاي كه مسير بالا به پايين را با ســرعت خيــره كنندهاي پيمود. او در سال 95 انواع و اقسام سقوطها را تجربه كرد. از جدايي از باشگاه زنيت كازان روسيه گرفته و بازگشــت به ليگ ايران تا حاشيههاي كبود در تيــم ملي و ليگ برتر واليبال. كاپيتاني كه درباره رفتارهــاي منفي او در اردوي تيم ملي شــايعات تكان دهندهاي به گوش ميرسد و عصيانگريهــا و ياغيگريهــاي عجيبش در ليگ واليبال ثابت كرد كه اين شايعات پربيراه هم نيست. همو كه در ليگ از فحاشي و يقه گيري با رفقا و رقبا گرفته تا مربي و حتي داور كم نگذاشت تا ثابت شود پشت آن چهره آرام و متين، يك ياغي تمام عيار قرار دارد. معروف حالا از قله پايين افتاده، ســتارهاي كه بازگشــتش به جايگاه سابق غيرممكن به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.