سيامند رحمان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تپل دوست داشتني. هركول نشسته. ايستاده بر روي قله. مردي كه آهن پارهها به او تعظيم ميكنند. همزاد نشسته حســين رضازاده اما ساده تر، بي رياتر و دوست داشتني تر. هر كجا كه ميرود، دست خالي باز نميگردد. از تورنمنتي به مســابقات ديگر. از پارالمپيكي به پارالمپيك ديگر. سيامند رحمان متخصص آب كردن طلاســت. مردي كه انگار زاده شده تا طلا درو كنــد و معلوليت و محدوديت هم جلودار او نيســت. ستاره دســت نيافتني كه ركوردها در برابر او احساس حقارت ميكنند. در پارالمپيك ريو قطعيترين مدال طلا متعلق به او بود. ســيامند رحمان بــه اندازهاي بــا رقبا فاصله داشت كه اگر با يك دست هم وزنه ميزد، باز هم طلا ميگرفت اما او در ريو يك غافلگيري تــازه كرد تا همه را هيجان زده كند؛ ســه بار ركورد دنيا و پارالمپيك را شكســت تا از اين منظر دســت نيافتني شــود. ابتدا 270، بعد 300، سپس 305 و دست آخر 310.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.