حسن يزداني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آماده و خروشــان. با ســينهاي ستبر و سري نترس. مثل يك پلنگ ميخروشــد و حريفان را تار و مار ميكند. يك ســال قبلترش در رقابتهاي جهاني لاس وگاس همه چشمها را خيره كرده. در نخستين تجربه جهاني مدال نقره را به ســينه ميزند تا طلا را به سال بعد و المپيك حواله دهد. جايي كه مشتي مدعي درجه يك در بيشه 74 كيلو براي طلا كمين كرده اند؛ از جردن باروفس نابغه سياهپوست آمريكايــي تا انور گدويف كــوه عضله روس. حسن تا فينال ميتازد؛ مثل برق و باد. توفاني از گرد راه رسيده كه تومار حريفان را در هم ميپيچد اما در فينال سد گدويف باصلابتتر از بقيه رقباســت. عقب ميافتد، ميجنگد و ســرانجام در ثانيههاي پاياني مقاومت حريف را ميشكند. بردي از دل اشك و عرق و خون. بوســه به پرچم ايران. بوســه به مدال طلا. طلاي المپيك بعد از 16 سال. خوشا به حال مادرت، دلاور من.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.