رائول لوزانو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مرد صورت ســنگي. خشــك و بي عاطفه. با قامتي كوتاه اما با ديوار افتخارات بلند. از جايي ميآمد كه پيش از اين ولاســكو آمده بود؛ با همان مشخصات و همان مولفههاي آشنا. پناه بردن به همان فرمول امتحان پس داده سابق براي رستگاري. بعد از روزهاي فترت و ناكامي با كواچ جوان، فدراســيون واليبال براي رسيدن به المپيك و قله موفقيت، دست به دامن يك مربي شهير و كارنامه دار شد. رائول لوزانو با ســر و صداي فــراوان و البته اميدهــاي دور و دراز به ايــران آمد اما 6 ماه بعد بي ســر و صدا و نااميد چمدانش را بست و رفــت. مردي كه در ماموريت اوليهاش يعني صعــود به المپيك موفق بــود اما از تيمي كه همه ابرقدرتهاي واليبال را با ولاسكو زمينگير كرده بود، در المپيك انتظار بيشتري از دو برد نه چندان مهم برابر مصر و كوبا ميرفت. آنچه سبب شد عمر حضور لوزانو روي نيمكت ايران به يك سال هم نرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.