حميد سوريان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پرافتخارترين كشتيگير تاريخ ايران. با دستاني لبالب از طــلا. 7 مدال طلاي جهان و المپيك. ســتارهاي كه آغازگــر قصه شــيرين و زرفام المپيك لندن بود. چهار سال بعد و آوردگاه ريو اما حكايتي متفاوت داشت. بازگشت محمد بنا و فوران انگيزه براي كسب طلاي دوم المپيك اما دست سرنوشت مثل همه اسطورهها، پايان بندي قصــه حميد را با تلخي نبشــته بود؛ به تلخي قهوههاي ريو. اسطورهاي كه روي تشك هر چه داشــت رو كرد تا شايد اين قصه را جور ديگري بــه پايان ببرد اما بــدن لاكردار ديگر نايي نداشــت تا بتواند به جنگ سرنوشت برود. شــينوبو اوتا كشــتيگير زيرك ژاپني و تكرار كابوس ســابق. پرتاب حميد به بيرون تشك و برخورد با اســكوربورد. يك كنايه تلخ از پرتاب آرزوها. شكست و پريدن طلا. ضربه فني مقابل آلمات كبيسبايف قزاق در عين برتري 7-صفر. حذف از المپيك. درازكش وسط تشك. خيره به سقف. از نفس افتاده. يك پايان بندي زهرماري.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.