كيميا عليزاده

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بلند بالا و پرانرژي. دختركي با دنياي دخترانه. شاد و سرخوش. با عروسكهاي رنگي. 2 سال قبل از المپيك وقتي در بازيهاي آســيايي به بهانه ســن كم از حضور او روي شــياپچانگ اينچئون جلوگيري كردند تا مدال طلا را مفت و مسلم از دست بدهد، آنقدر اشك ريخت كه اشــك همه را درآورد. اشــكهايي آميخته به شوري حسرت. شــايد همان روز با خود قرار گذاشت تا اين رفتار ناجوانمردانه را 2 سال بعد تلافي كند. در ريو، در كارزار المپيك. آنجا كه دســت هيچ بانويي به مدال نرسيده بود. تنها بانوي تكواندو ايــران در المپيك آنقدر جوان و كم تجربه بود كه كســي روي او حسابي باز نميكرد اما در خزان تلخ تكواندو در ريو او بود كه در عين ناباوري درخشيد و تاريخ ساز شد. دختركــي كه با پاهاي بلندش به برنز المپيك ضربه زد تا دوباره اشــكهايش سرازير شوند. اشــكهايي كه اين بار طعم غــرور و افتخار داشت. كيمياگري به سبك كيمياي تكواندو.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.