زهرا نعمتي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پرچمدار. نماد ايســتادگي، صبر و اســتقامت. بانوي اولين ها. چهره ســال تير و كمان. بانويي كه تعريف تازهاي از اراده را روايت كرد و دنيا به احترامش كلاه از ســر برداشت. وقتي به عنوان نخستين ورزشــكار معلول تاريخ ايران سهميه المپيك را گرفت تــا در يك تصميم فوقالعاده بهترين پرچمدار تاريخ ورزش ايران در المپيك لقب بگيرد و با همان لبخند آشنايش پيشاپيش كاروان المپيــك در ريــو با پرچمي در دســت وارد ورزشگاه شــد تا تمام حاضرين به احترام او برخيزند. تيرهاي او در ريو هم به سيبل طلا نشست، درســت مثل لندن تا طلايه دار ورزش ايــران در تاريــخ پارالمپيك شــود. بانويي كه حالا آوازهاش مرزها درنورديده و جهاني شــده. ســتارهاي كه در انتخاب بهترين كماندار سال در جايگاه نخســت نشســت و حالا سفير ايران در اجلاس كنوانســيون حقوق افراد معلول در سازمان ملل متحد شــده تا اين بار آوازهاش از دنياي ورزش به دنياي سياست تعميم پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.