پيمان فخري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بي ادعا و موفق. فخر شمشيربازي. مردي كه از كاه، كوه ساخت. رنسانس شمشيربازي در روزگار بعد از انقلاب با او رقم خورده. چه آن روز كه در دوران فترت و فراموشــي شمشــيربازي با مدال برنز آســيا، نخستين مدال اين رشــته را بعد از انقلاب به ســينه زد و چه حالا كه در كسوت سرمربي تيم ملي ســتارههاي درخشاني چون مجتبي عابديني و علي پاكدامن را ساخته و پرداخته كرده كه شمشيرهايشان برق طلا دارد. مربي اولين ها. از اولين مدال بعد از انقلاب تا مربي تيم فاتح اولين مدال بازيهاي آسيايي و اولين رتبه چهارم المپيك و البته اولين مدال طلاي جهان. مردي كه تاريخ شمشيربازي را از نو روايت كرده. مربي موفقي كه نامش جلوتر از ستارههاي تيمش ميايستد و در قابها مينشيند. چه آن زمان كه در ريو براي ناكامي ناعادلانه شــاگرد خلفش اشــك ريخت و چه آن زمان كه در سنگال براي قهرماني تيمش فرياد شادي سر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.