تيم ملي كاراته

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جشــن در ســرزمين موتزارت. صيد طلا پاي كوه آلپ. تيم بي هياهو، بي ادعا و بي سر و سامان از تشــكيلاتي بي ثبات كه محله برو بيا و ركورددار تغييرات بوده؛ 8 رييس در 11 سال اما بي اعتنا به اين همه حاشيه، در روي تاتامي ميدرخشد. تيم ملي كاراته به تعبيري موفقترين تيم سال بود. تيمي كه در آخرين لحظات توانســت مجوز حضــور در رقابتهاي جهاني كاراته را بگيرد اما در وين شــاهكار كرد با شهرام هروي مربي جواني كه به جاي حرف زدن، عمل كرد تا ستارههايش كنار رود دانوب طلا صيد كنند. قهرماني تيم كوميته در مصافي نفســگير با ژاپن كه خاســتگاه اصلي اين رشته است اوج شاهكار كاراته كاها در رقابتهاي جهاني بود. طلايي كه با مدالهاي زرين امير مهديزاده و ســجاد گنجزاده، برنز علي اصغر آســيابري و ذبيحا... پورشــيب و حميده عباسعلي در بخش بانوان در كوميته انفرادي، بهترين نتيجه تاريخ كاراته را ثبت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.