درك بائرمن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عجيبترين مربي تاريخ تيم ملي بســكتبال. يك آلماني نام آشــنا با كارنامهاي متوســط. مردي خشــك و غيرقابل انعطاف با چهرهاي سرد و بي روح. همو كه آمده بود تا بسكتبال ايران را از نو بســازد اما هنوز ديوار روياها چيده نشده بود كه ناگهان همه چيز را رها كرد و رفت. بائرمن پس از پايان حكمراني ويچها آمده بود تا يك هواي تازه در حوالي بسكتبال ايران جاري كند. آمده بود تا بســازد و نسل عوض كند و ســتارههايي تازه براي بسكتبال ايران پرورش دهد اما در عمل هر آنچه ساخت، خشت بر آب بود. از ناكامي با تيم ملي گرفته تا اختلافات نهان و آشــكار با ســتارههاي قديمي نظير صمــد نيكخواه بهرامي و در نهايت فرار شــبانه از ايران بــه مقصد نيمكت ورزبرگ آلمان. اتفاقي كه از بي تدبيري فدراســيون بسكتبال در تنظيم قرارداد با يك مربي خارجي پرده برداشــت تا ثابت شــود مديريت تارعنكبوت گرفته بســكتبال تا كجا ناتوان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.