كيانوش رستمي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تك و تنها در كرمانشــاه وزنــه ميزند. بدون مربــي. تنهــاي تنهاي تنهــا. جــدا افتاده. سولوئيســتي در ميان آهن پاره ها. ســرمربي تيم ملي وزنهبرداري را قبول ندارد پس تنهايي را به حضــور در اردو ترجيح ميدهد. انتقادها بالا گرفته. همه او را متهم به ورزشكارسالاري ميكنند اما واكنش به همه اين هجمهها تنها سكوت است. رقابتهاي فجر كاپ تهران فرصت خوبيست كه ضرب شســتي به همــه منتقدان بدهد. جايــي كه پيش چشــمان تامــاش آيان با خونسردي 220 كيلو را مثل پر كاه بالاي سر ميبرد و 2 كيلو ركورد جهان را ميشكند تا تنهايياش ادامه داشــته باشد. چند ماه بعد در ريــو. تك و تنها روي تخته ميرود و اين بار 217 كيلوگرم را در دوضرب بالاي ســر ميبرد تا ركورد المپيك را بشــكند و اين بار از ته دل فرياد بكشــد، فريادي براي پايان 9 ماه ســكوت. او حالا بهترين وزنهبردار سال جهان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.