قاسم رضايي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كوه عضله. خونســرد و ساكت. كم حرف با زباني چوبين. بازگشت بعد از 4 ســال. 4 ســال قبلتر از المپيك ريو و در همان روزهايي كه در كنــج خانه با نااميدي در حال مرور نقشــهاي براي كوچ از ايران بود، ناگهان دســت سرنوشت براي او بازي ديگري نوشت. با دوپينگ علي اكبري و خالي ماندن وزن 96 كيلو، بنا او را فرا خواند و در عرض يك ســال از او ستارهاي ســاخت كه يك سال بعدترش به طلاي المپيك بوســه بزند. از فرش به عرش، از حضيض به اوج. بعد از چهار ســال گوشهنشيني با بازگشت بنا به خانه كشتي آمده بود تا تاريخ را دوباره تكرار كند اما ريو قتلگاه آرزوها بود. شكســت برابر لوگو كابررا از كوبا طلا را بر باد داد اما در نهايت با پيروزي پرزحمت مقابل استفان شوئن سوئدي مدال برنز را به سينه زد. مدالي كه او را بدل به پرافتخارترين تاريخ ايران در المپيك كرد. برنز شيرين در عين تلخكامي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.