تيم ملي شگفتانگيز ايران

Iran Varzeshi - - صفحه اول - حميدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

صفر گل خورده در 7 بازي! مگر ميشــود؟ اين اولين و مهمترين پرسشي است كه پس از مشــاهده وضعيت تيم ملي در جدول گروه نخست رقابتهاي انتخابي جام جهاني فوتبال به ذهن ميرسد.

تيم ملي در وضعيتي كامال آرماني و دســتنيافتني به سر ميبرد. موقعيتي بكر كه در هيچ نقطه از تاريخ چند ده ســاله فوتبال ايران مشــاهده نشده است. خوب به ياد داريم تيم ملي را كه براي صعود به جام جهاني فوتبال چطور به سبب باختهاي غيرمنتظره دســت به دامان ديگر تيمها بود و نتايجي را از آنها طلب ميكرد كه شايد صعودش به مهمترين آوردگاه فوتبال جهان را هموار كند.

روزهــاي پرالتهاب امــا و اگرها. اكنون تيــم ملي در چنان دايــره پراميد وكم مخاطــرهاي چرخ ميزند كه صعود نكردنش به معجزه ميماند و نه صعودش. نقطهاي شــگفتانگيز كــه حيرتزدهمان ميكند. با تيمي مواجهيم كــه در راه صعود به جام جهانــي فوتبال در 7 بازي هيچ گلي دريافت نكرده اســت. كارنامهاي اســتثنايي كه اگر تا پايان مرحله انتخابي حفظ شــود، احتماال ركوردي تازه را نصيب فوتبال ايران خواهد كرد.

مضــاف بر آن تيم تحت فرمان كارلوس كيروش تنها ۴ امتياز از 21 امتيازي كه ميتوانســت به چنگ آورد را از كف داده اســت و از مجمــوع 3 بازي آينده 3 امتياز ميخواهد تا راهي جام جهاني فوتبال شــود. در اين حال و هوا لحظهاي هم نميتوان ناكامي تازهاي را براي فوتبال ايران متصور بود. بيآنكه حس وطنپرســتيمان فوران كرده باشد و بيهيچ جانبداري كوركورانهاي بايد اعتراف كرد كه تيم ملي همين حاال هم به جام جهاني صعود كرده و بســيار بعيد و غريب است كه با چنين ظرفيتهايي نتواند از پس كارزار نه چندان دشوار پيش رو برآيد.

صعــود به جام جهاني روســيه بر تارك تيم ملي ايران ســايه افكنده و كارلوس كيروش و سربازانش نويد پنجمين فتح را ميدهند و بعيد نيست كه اين تيم در جام جهانــي هم با اتكاي به خط دفاع آهنين و فرصتشناســي ذاتياش از مرحله گروهي نيز فارغ شود و به موقعيتي دست يابد كه هرگز فوتبال ايران تجربهاش نكرده است.

تيم ملي اما براي رســيدن بــه آن مرز از خودباوري و اعتمــاد به نفس نيازمند برگزاري اردوهاي منسجم و بازيهاي تداركاتي بزرگ است. ضرورتي كه سرمربي تيم ملي بارها به آن اشــاره داشته است اما به دليل ضعفهاي ريشهاي كه همواره فوتبال ايران در بخش ستادي و برنامهريزي با آن مواجه بوده اين اهداف محقق نشده است.

اكنــون اما زمان و مجالي براي درنگ و فرصتســوزي نيســت. تيم ملي تا جام جهاني روسيه فاصله آنچناني ندارد. يك سال و اندي ديگر تيم ملي در روسيه است و اين زمان آنچنان چشــمگيري براي آمادهسازي تيمي نيست كه ميخواهد در 2018 هم شگفتانگيز باشد.

اين تيم را بايد از عمق جان و با تمام احســاس و انگيزه دريافت و به نيازهايش پاسخ مثبت داد حتي اگر فدراسيون فوتبال متحمل صرف هزينههاي بسيار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.