نه فرشته، نه هيوال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

در 15 فروردين 1390 بود كه كارلوس كيروش سرمربيگري تيم ملي فوتبال ايران را پذيرفت و قراردادي سه ساله با كشورمان بست. آن قرارداد تا به حال دو بار ديگر تمديد شده است و آخرين آنها تا جام جهاني 2018 اعتبار دارد و بعيد است كه حداقل به جام ملتهاي آسيا 2019 بسط نيابد. اين پرتغالي 64 ساله تا به حال معجوني از موفقيت فني و ناكاميهاي تشكيالتي بوده و نه فرشتهاي جلوه كرده كه هوادارانش توصيف كردهاند و نه هيواليي كه برخي مخالفان او سخن از آن به ميان آوردهاند. وي در زمينه كسب نتايج تيم ملي را وارد يك عصر بسيار خوب كرده كه حاصل آن فقط يك شكست برابر تيمهاي آسيايي در حدود 4 سال اخير بوده و آن هم در ديدار دوستانهاي به دست آمد كه 28 اسفند سال اخيرا پايان يافته )1395( در پشت درهاي بسته ورزشگاه آزادي در برابر تيم عراق حاصل شد.

نمايشهــاي تدافعي عالــي تيم ملي در دور مقدماتي هر دو جــام جهاني اخير كامال نمايان و اســباب غرور بوده است. نمايشي كه سبب شد يوزپلنگهاي ايراني فقط با دو گل خورده در مرحلــه نهايي انتخابي جام جهاني 2014 راهــي برزيل شــوند و در دوره جاري نيز كه 7 بازي از 10 مســابقه ايران در مرحله پاياني انتخابي جام بيســتويكم برگزار شده اســت، تيم ملي حتي يك گل هــم نخورده است. ايران در فاز حمله البته ندرخشيده و در همين پيكارهاي جاري در 7 مســابقه فقط 6 گل زده كــه معدل يك گل در هر بازي را هم به دســت نميدهد اما شايد اين بهاي گزافي باشــد كه كيروش بــراي آهنين كردن خط دفاعي تيم ملي پرداخته است.

خطي كه حتي به نفرات شــاخص خود نيز وابسته نيست و وقتي سيدجالل حسيني و پژمــان منتظري هم بــازي نميكنند، گل نميخــورد. اينكه چرا كيروش از قابليتهاي عالــي تهاجمي امثــال آزمــون، انصاريفرد، جهانبخــش، قوچاننژاد و طارمــي كمترين بهره را جســته است ســوال مهم بدون پاسخ ماندهاي اســت و اين نيز پراهميت اســت كه ســالها صدرنشيني در ميان آســياييها در جدول فيفا ارزش فتح يك جام را ندارد و جام متاعي است كه كيروش هيچ نوع آن را براي ما به ارمغان نياورده و حتي يك عنوان رسمي كوچك را در مســابقات رسمي قارهاي نصيب ايران نكرده اســت ولي محسنات او نيز براي فوتبال ايران قابل توجه بوده است.

او با رفتار نظمگرايانه و ديكتاتورمأبانهاش بساط بازيكن ســاالري را از تيم ملي برچيده است و از آنجا كه به هيچ كس وابسته نيست، عمال به شــاگردانش القا كرده اســت كه اگر جانفشــاني نكننــد، جايــي در تركيب ثابت نخواهنــد داشــت و همين مســاله فداكاري خيرهكننده آنها و به تبع آن بهروزي تيم ملي را موجب شــده است. برخوردهاي او با برخي سران فوتبال ايران البته پسنديده نبوده و اين توضيــح مديران كه او ايــن كارها را به خاطر شدت عالقهاش به فوتبال ايران انجام ميدهد، توضيح و توجيه ناقصي اســت اما از آنجا كه مديران ورزش ما فقط نتيجه را ميخواهند در عين ديدن ويرانيهاي حاصل از اظهارات تند كيروش او را همچنان مردي مدبر و شايسته توصيف ميكنند. صدور راي در اين زمينه را به همانها ميسپريم.

كيروش جوانگرايي مفيد و پيروزمندانهاي را هم در سه ســال اخير در تيم ملي فوتبال ايران به اجرا نهاده اســت و هر چند اين كار به اين ســبب انجام شد كه سن متوسط اكثر نفرات قبلي ما باال رفته بود اما شهامتي كه او به خرج داد و اينك حتي آندو تيموريان را هم با درياي تجربهاش از پروســه بازيهاي اخير تيم ملي دور نگه داشــته، مسالهاي است كه بهرههاي درازمدتي را به فوتبال ايران خواهد رساند.

كــيروش نــه آن «عاليجناب» اســت كــه برخــي دوســتان )!( وي را ناميدهاند و نه موجودي اســتثنايي و كــم نقص و رعايت كننده تمامي شــئون الزم و حتي دستياران متعدد ايراني و خارجياش را هم طي شــش سال گذشته به دفعات جواب كرده اما خصلت نظمدهي او به امور و گســتردهتر كردن تور و طيفي كه مليپوشــان را در بر ميگيرد و در چرخه آموزش قــرار مي دهد، الگوهاي كاري مفيدي را ايجاد كرده اســت كــه اميدواريم مربيان بعدي تيم ملي هم از او تاسي جويند.

پول هنگفت ارائه شــده به كيروش در 6 سال گذشــته او را تبديل به پردرآمدترين مربي شــاغل در ورزش ايران در تمامي تاريخ كرده است. اين نكته كه او در ازاي اين ثروت چشــمگير چه ميزان ســرويس و خدمت به فوتبال ايران ارزاني داشته، مسالهاي است كه قضاوت آن بايد به كارشناسان امر واگذار شود اما تعداد بردهاي وي بــا تيمهاي ملي ايران، پرتغال، آفريقاي جنوبي او را به پنجمين مربي ملي موفــق در جهان در ديدارهاي رســمي تبديل كرده و شــكي نيســت تيم ملي فعلي ايران به وي وابســته اســت و هر تغييري در كادر فني آن تا مدتي اثر معكوس بر اين تيم خواهد گذاشــت و بدين سبب حفظ كيروش كه تا همين جا نيز به پردوامترين مربي تاريخ تيم ملي ايران تبديل شــده، در شرايط فعلي به رغم تمامي سازهاي نامساعدي كه او دايما مينوازد ارجح بر قطع همكاري با وي است.

ايــن ادعاي قديمــي و «هرگــز تحقق نيافته» گشوده شــدن باب تعامل و همكاري وي با باشــگاههاي كشــورمان بــه نيت حل تعارضهاي موجود، بيشــتر به يك شــوخي ميماند و فدراســيون مهدي تاج هم از تكرار آن بهرهاي نميبرد و تنها بهره در دســترس ريختن ســاختاري اســت كه كيروش در آن از عمده كردن حاشــيهها و انتشــار بي وقفه بيانيههايش و استعفاهاي مكرر و كسالتبارش كه البته همگي صوري بودهاند دست بردارد و در آغاز هفتمين ســال زمامدارياش در تيم ملي فوتبال ايران در چارچوب مستطيل سبز بماند و فقط به مســائل فني بپردازد، آرزويي كه در شــروع يك ســال جديد حق و مجال مطرح شدن را دارد، حتي اگر بيانيه تند بعدي كيروش در چند دقيقه به انتشارش باشد!

كيروش نه آن «عاليجناب» است كه برخي دوستان )!( وي را ناميدهاند و نه موجودي استثنايي و كم نقص و رعايت كننده تمامي شئون الزم و حتي دستياران متعدد ايراني و خارجياش را هم طي شش سال گذشته به دفعات جواب كرده اما خصلت نظمدهي او به امور و گستردهتر كردن تور و طيفي كه مليپوشان را در بر ميگيرد و در چرخه آموزش قرار مي دهد، الگوهاي كاري مفيدي را ايجاد كرده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.