قوچان نژاد: خدا بخواهد آقاي گل ميشوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا قوچاننژاد كه يكي از بازيكنان كليدي تيم ملي ايران در مســير صعود به جام جهاني 2018 اســت در مورد پيروزي مقابل قطــر و چين در مقدماتي جام جهاني 2018 روســيه ميگويد: «خدا را شكر 2 پيروزي شيرين داشتيم كه به واســطه امتيازهاي آن امروز بيش از هــر زمان ديگري به جام جهاني نزديك شدهايم. اميدوارم بازي بعدي مقابل ازبكستان را هم با پيروزي پشت سر بگذاريم و بتوانيم صعودمان به جام جهاني را قطعي كرده و ســرانجام به هدفمان برسيم. تا االن كه همه چيز خوب و راضيكننده بوده است.»

مهاجم تيم ملي در مورد حضور پرشمار تماشاگران در ورزشگاه در روز بازي با چين هم صحبت ميكند: «حضور تماشــاگران فوقالعاده بود و از آنها تشــكر ميكنم. در واقع حضور پرشور آنها بسيار تأثيرگذار بود، بخصوص روي بازيكنان تيــم ملي چين. هيچ كجاي اروپا اين تعداد هوادار براي تشــويق به ورزشــگاه نميروند و جا دارد يك بار ديگر از هواداران به خاطر حمايتهايشان كه موجب شد تيم ملي يك بازي حساس را با پيروزي پشت سر بگذارد، تشكر كنم.» قوچاننــژاد درباره تغييرات ايجاد شــده در تركيب تيــم ملي در دو بازي مقابــل چين و قطر ميگويد: «اين موضوع را بايد از كيروش سوال كرد اما مهمتر از هر چيز نتيجه گرفتــن تيم ملي اســت . تا زمانــي كه ما خوب كار ميكنيــم و حريفانمان را شكســت ميدهيم نميتوان در اين مورد صحبت كرد و قطعا نتيجه گرفتن با تيم ملي مهمتر از هر چيز ديگري است. نتيجه گرفتن با تيم ملي احســاس بسيار خوبي را به مردم و مليپوشــان ميدهد. بنابراين سعي ميكنيــم در هر بــازي بجنگيم تــا به هدفمان برسيم. حاال هر بازيكني كه ميخواهد در تركيب باشد، ما هدفمان پيروزي مقابل حريفان و كسب نتيجه الزم اســت كه خدا را شــكر تا به االن به خواســتههايمان رسيدهايم. به شــخصه هر زماني كه به تيم ملي اضافه شدم توانســتم به اين تيم كمك كنم. هميشــه همين طور بوده كه منافع تيم ملي به منافع شــخصي ارجحيت دارد و اميدوارم پيروزيهايمان تا رسيدن به جام جهاني ادامه داشته باشد.»

گوچي كه خود يكي از لژيونرهاي موفق تيم ملي محســوب ميشود درباره عملكــرد خوب لژيونرهــاي ايراني در اروپا ميگويد: «امــروز تيم ملي بازيكنان زيــادي از جمله من را در اروپا دارد كه عملكرد خوبي دارند هرچند كه خود من تمركز زيادي روي بازيهايم در هلند دارم. االن هم با انگيزه و با 2 برد شــيرين به هلند بازگشــته و اميدوارم از اين پس هم براي باشــگاه هيرنفين موثر باشم و عملكرد موفق و خوبي داشته باشم و بتوانم به گلزنيهايم ادامه بدهم.»

مهاجم هيرنفين هلند درباره اينكه تا چه اندازه فكر ميكند بتواند آقاي گل ليگ هلند شــود، ميگويد: «هرچه كه خدا بخواهد همان ميشود و اگر قسمت باشــد آقاي گل ليگ برتر هلند هم خواهم شــد. من سعيام را ميكنم تا در هر بازي گل بزنم و بايد تا پايان فصل منتظر ماند تا مشــخص شــود كه در نهايت اين اتفاق ميافتد يا خير اما من تالشم را ميكنم تا با گلزنيهايم براي هيرنفين موثر باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.