تساويلكوموتيودراولينبازيرسميكريمي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي كريمــي كــه در نيمفصل اول ليگ كرواســي، يــك مســابقه در ليگ به صورت تعويضي و يك بــار در جام حذفي براي دينامو زاگــرب به ميدان رفته بود در نقل و انتقاالت زمســتاني بهعنوان بازيكن قرضي راهي لكوموتيو زاگرب شد تا بيشتر در تركيــب اين تيم بازي كند. كريمي پس از پنج هفتــه غيبت در تركيــب اين تيم، نخســتين بازي اش را براي لكوموتيو انجام داد. او از ابتــدا مقابل بلوپو در زمين حاضر شد تا بازيســاز لكوموتيو مقابل اين حريف قدرتمند باشد.

بلوپــو با تك گل هابــر در دقيقه 39 نيمه اول را به ســود خــود تمام كرد ولي ايوان آنتونوويــچ در دقيقه 69 بازي را به تساوي كشــاند تا هر دو تيم صاحب يك امتياز شوند. علي كريمي در دقيقه 52 اين مسابقه با چيكويينهو تعويض شد. كريمي كه يكي از هافبكهاي دعوت شده به تيم ملي اســت مورد اعتماد كارلوس كيروش قــرار دارد. او در دو اردوي گذشــته بــه تيم ملي دعوت شــده و اگر اتفاق خاصي رخ ندهد ميتوانــد حتي در تركيب ثابت نيز قــرار بگيرد. بخصوص كــه حاال يكي از بازيكنــان ثابت لكوموتيــو زاگرب نيز محسوب ميشود.

اين تساوي بلوپو را 29 امتيازي كرد و لكوموتيو نيز با علي كريمي 26 امتيازي شد و با يك پله صعود در رده ششم قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.