تساوي آلكمار، استراحت جهانبخش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيمهاي آلكمــار و خرونينگن در نخســتين بازي هفته بيست و هشتم ليــگ اردي ويــژه هلنــد در آفاس اســتاديوم برابر هم قرار گرفتند كه به تساوي بدون گل رسيدند.

عليرضا جهانبخش بعد از دو بازي براي تيم ملي ايران مقابل قطر و چين مصدوميتي داشت و به همين دليل در فهرست آلكمار نبود. جهانبخش در دو بازي تيم ملي ايران مقابل قطر و چين در تركيب اصلي قرار گرفت و عملكرد قابل قبولي به نمايش گذاشــت. شايد خســتگي او در كنار آســيب ديدگي جزيي باعث شد تا ون در بروم تصميم بگيرد به بال ايراني تيمش استراحت بدهد.

اين مساوي آلكمار را 42 امتيازي كرد ولــي جايگاه پنجمياش را تغيير نــداد. آلكمــار البته تــالش ميكند ســهميه ليگ اروپا را كسب كند. اين تيــم اگر عنوان چهارمــي اردي ويژه را به دســت بياورد ميتواند به حضور در ليگ اروپــا اميدوار شــود. هدف آلكمار هم همين اســت. ابتدا كسب ســهميه از ليگ و ســپس قهرماني در جام حذفي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.