شكست آنژي بدون عزت اللهي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در نخســتين بازي هفته بيست و يكم ليگ روســيه تيمهاي آنژي ماخاچ كاال و اورال در ورزشــگاه آنــژي آرهنا بــه مصاف هــم رفتند كــه عزتاللهي بــه دليل دير اضافه شــدن بــه اردوي تيماش برخالف ديدارهــاي قبل آنژي نيمكتنشين بود.

نيمه اول اين مســابقه با تك گل والديميــر ايلجيــن در دقيقــه 22 به ســود اورال پايان يافت اما الكســاندر پرودنيكــوف و آرســن خوبولــوف در دقايق 49 و 53 تيم عزتاللهي را پيش انداختند ولي اورال با به ثمر رســاندن دو گل توسط شــميل گاسانوف(گل به خودي) و ادگار منوچريان در دقايق 57 و 88 توانســت به برتري 3 بر 2 برسد؛ ضمــن اينكه منوچريــان در دقيقه 83 يك پنالتي را براي اورال از دست داد.

آنژي هم با اين باخت 23 امتيازي مانــد تا اورال با همين تعداد امتياز و به علــت بازي رودررو جايگاهش را در رده يازدهم پس بگيرد.

آنژي تالش ميكند جايگاه خود را در جــدول ارتقا بدهــد و به همين دليل سرمربي اين تيم حساب ويژهاي روي ســعيد عــزت اللهي بــاز كرده؛ هافبك 20 ســاله تيم ملي ايران كه پس از درخشــش در تركيب اين تيم حاال آماده اســت برگ برنده آنژي در بازيهاي پيش رو باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.