تيم ملي ساحلي، پنجم دنيا، اول آسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســازمان جهاني فوتبال ســاحلي آخرين ردهبنــدي تيمهاي ملي فوتبال ساحلي (ماه مارس )2017 را اعالم كرد و طبق آن تيم ملي كشورمان با 2189 امتياز در رده پنجم جهان باقي ماند.

كســب مقــام قهرمانــي توســط مليپوشــان كشــورمان در مســابقات قهرماني آســيا 2017 بر امتيازات تيم ملي كشــورمان افزوده و باعث شــده اختالف امتياز تيم ملي ايران با تيم ملي ايتاليا (تيم چهــارم جهان) تنها به 14 امتياز برســد و مليپوشان كشورمان در مســابقات پيش رو اين شانس را داشته باشند كه براي نخســتين بار در تاريخ اين رشــته بــه رده چهــارم ردهبندي جهاني صعود كنند.

تيمهاي ملي پرتغال، روسيه، برزيل و ايتاليــا به ترتيب بــا ‪،3204 ،3440‬ 3158 و 2203 امتيــاز در ردههاي اول تا چهارم قرار گرفتند.

همچنين پس از تيم ملي فوتبال ســاحلي كشــورمان تيمهــاي ملي ســوييس، تاهيتي، ژاپــن، پاراگوئه و امارات ردههاي ششــم تا دهم جهان را بــه خود اختصــاص داده اند. ايران اگر تالش كنــد ميتواند حتي به رده چهــارم ردهبندي بهتريــن تيمهاي فوتبال ساحلي دنيا صعود كند. اتفاقي كه وقوع آن با كوشــش بازيكنان اين تيم دور از دسترس نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.