شوك به صدرنشین در جنوب

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــنبه ،96/1/12 هفته بیســت و پنجم از شانزدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت: ،16:30 تماشاگر:0345 نفر صنعت نفت آبادان یك گل:علي عبدا...زاده(04) پرسپولیس صفر داور: تورج حق وردي كمكها: سعید قاسمي و یعقوب سخندان اخطار:حسین بغالني، مجتبي ممشلي و حكیم نصاري(نفت) بازیكن برتر:محمد زبیر نیك نفس(نفت)

صنعت نفت: ناصر ســاالري(8)، حســين بغالنــي(8)، عليرضــا نورمحمــدي(7)، عزيــز معبــودي(7)، علــي عبــدا...زاده ،)7/5( مجتبــي ممشلي(6)، مســلم مجدمي(6)، محمد زبير نيك نفس(5/8)، حكيم نصاري -80()5( اميد زليكاني)، برونو اوليويرا(6) -46( محمد پورمحمد)(4)، محمد -90+4()7/5(ماكداش علي هليچي) سرمربي:فیروز كریمي

پرسپولیس: عليرضا بيرانوند ،)3( سيدجالل حســيني(5)، محمــد انصاري ،)5( محســن ربيع خــواه(5)(46- علي عليپور)، حســين ماهيني(4)، كمــال كاميابــي نيا(4)، محســن مســلمان(6)، فرشــاد احمدزاده(4) -80( احســان علــوانزاده)، ســروش -90+1()4(يعيفر صادق محرمي)، وحيد اميري(3)، مهدي طارمي )5( سرمربي: برانكو ایوانكوویچ

ايران ورزشي- پرســپوليس كه سال 95 را با شكست تمام كرده بود سال 96 را هم با باخت آغاز كرد تا براي ادامه راه هشيارتر و بيدارتر باشد.

حريف سرخها صنعت نفتي بود كه از 24 بازي قبلي در اين فصل 6 برد به دســت آورده بود و براي فرار از منطقه خطر حتي به يك مساوي هم راضي به نظر ميرسيد اما سستي پرسپوليس و البته دفاع هوشيارانه و بي نقص نفت در كنار بيدقتي بازيكنان سرخپوش سومين شكست فصل برانكو و شاگردانش را در آبادان رقم زد.

در فاصله چند ســاعت مانده به اين مســابقه كميته اســتيناف راي انضباطي مبني بر محروميت تماشــاگران نفت را به حالت تعليق در آورد تا بازي با تماشاگر برگزار شود. نفت با تمام قوا پا به ميدان گذاشــت و برانكو هم تمام ملي پوشان در دسترسش جز رضاييان كه فعال وضعيت نامشــخصي دارد را در تركيب اصلي قــرار داد. بازي در هواي گرم و رطوبت باال آغاز شد و از همان ابتدا ميشد فهميد تعطيالت، اردوي تيم ملي، وضعيت جــوي انگيزه باالي حريف روي كيفيت بازي پرسپوليس تاثير خواهد گذاشت.

دقيقه 6 بيرانوند با خروج بموقع خود اجازه نداد شــادكام از او عبور كند و توپ را با سينه دفع كرد تا با وجود ميدانداري پرسپوليس اولين موقعيت نصيب ميزبان شود.دقيقه 15 شوت مسلمان باالخره حمالت پرسپوليس را منجر به موقعيت كرد اما ساالري اجازه نداد توپ به تور برسد. دقيقه 24 احمدزاده هم شانس گلزني داشت و يك دقيقه بعد هم ماهيني قدر ارسال خوب مسلمان را ندانست و ضربه سر بدي زد.

دقيقه 30 با شوت وحشــتناك رفيعي يخ بازي شكســت اما تيرعمودي اجازه گل شدن توپ را نداد. يــك دقيقه بعد نصاري به تالفــي اين موقعيت براي خودش شــانس گلزني دست و پا كرد اما شوت او هم راهي به دروازه نيافت.

دقيقه 40 اما لحظه كليدي بازي فرا رســيد. در اين دقيقه شادكام با تكلي كه بوي خطا ميداد توپ را از احمدزاده گرفت و با سانتر روي دروازه مدافع پيش تاخته تيمش را در موقعيت گلزني قرار داد. عبدا...زاده هم با ضربه ســري ديدني از بين مدافعان پرسپوليس توپ را به طــاق دروازه بيرانوند دوخت تا ورزشــگاه تختي منفجر شــود. بعد از اين گل پرسپوليس روي دروازه حريف خيمه زد اما حمالتش منجر به موقعيت خطرناك نشد.

با شــروع نيمــه دوم نفت در زميــن خود عقب نشســت و پرسپوليس بازي را در دست گرفت. دقيقه 50 و در شــلوغي محوطــه جريمــه طارمي صاحب موقعيت گلزني شد اما باز هم ساالري ضربه او را دفع كرد تا نفت همچنان برنده اين مسابقه باشد.

بعد از اين موقعيت و با وجود يكطرفه بودن بازي پرسپوليس نزديك به 27 دقيقه هيچ موقعيت جدي نساخت و تازه از دقيقه 77 به بعد فشار را روي دروازه حريف بيشتر كرد. دقيقه 77 سانتر احمدزاده و ضربه ســر طارمي باالخره موقعيت ايجاد كرد اما توپ روي سقف دروازه ساالري فرود آمد. دقيقه 81 شوت زميني سيدجالل با پرتاب طارمي به سوي توپ همراه شد اما مهاجم ســرخها براي گلزني چند سانتيمتر كم آورد. دقيقه 85 شوت سروش رفيعي هم از باالي دروازه اوت شــد. در وقتهاي تلف شده پرسپوليس با يك كرنر و ضربه ســر دروازه نفت را به شكلي جدي تهديد كرد. آخرين موقعيت ســرخها را هم كاميابي نيا در دقيقه ســوم وقتهاي تلف شده هدر داد تا شكست اين تيم قطعي شود.

پرسپوليس باخت اما تساوي تراكتورسازي باعث شــد اختالف با اين تيم و استقالل به 9 امتياز تقليل يابد و با وجود اين شوك عيدانه بازهم برانكو و تيمش شانس نخست قهرماني هستند.

پرسپولیس باخت اما تساوي تراكتورسازي باعث شد اختالف با این تیم و استقالل به 9 امتیاز تقلیل یابد و با وجود این شوك عیدانه بازهم برانكو و تیمش شانس نخست قهرماني هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.