شانزدهمين قهرمان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

منطقه مرگ شــايد نام مناسبي باشد براي دنياي آن باال. آن باال در مرتفع ترين نقاط كره زمين كه پاي انسانهاي زيادي به آنها نرسيده و نخواهد رســيد. در دنياي كوهنوردي از هشــت هزار متر كه باالتر بروي وارد منطقه مرگ شده اي. جايي كه شرايط جوي دقيقه به دقيقه تغيير ميكند و ميزان اكســيژن در هوا به كمترين ميزان خود ميرســد.در دنيا تنها چهارده قله وجود دارد كه از هشت هزارمتر بلندتر است. چهارده قلهاي كه در چين، پاكســتان، نپال و هند و رشــته كوههاي هيماليا و قراقروم قرار دارد و در طول تاريخ، تنها سي و چهار نفر توانستهاند پا روي اين قلهها بگذارند و فتحشان كنند. تنها سي و چهارنفر! آن هم در طول حدود دهها سالي كه كوهنوردي دارد به طور حرفهاي و امروزي اش پيگيري ميشود.

اينهــا را چــرا گفتيــم و ارتباطش با ما چيســت؟ يك رابط مهم و به عبارت بهتر يك شخص بزرگ ما را به اين ماجرا مربوط ميكند. مردي كه شهريور ســي و شش سال پيش در «ليل آبــاد» تبريز به دنيا آمــده و حاال نامش دارد براي هميشــه در تاريخ ماندگار ميشود. چرا؟ قرار اســت او سي و پنجمين نفر فهرست باال باشد!

عظيم قيچي ســاز از حدود 9 سال پيش صعود هايش به قلههاي هشــت هــزار متري دنيا را آغــاز كرد. اولين صعــودش همراه تيم ملي و تيمي بود امــا پس از آن با حمايتهاي شهرداري تبريز به صعودهاي انفرادي روي آورد و در طول سالهاي گذشته دوازده قله ديگر را فتح كرده تا در مجموع روي سيزده قله هشت هزارمتري ايستاده باشد. حاال ميماند يكي كه قرار است صعودش همين روزها آغاز شود.

سومين تالش براي فتح لوتسه عظيم قيچي ساز دو سال پيش به جايي رســيد كه امروز ايســتاده! او دو ســال پيش ســيزده قله اش را صعود كــرده بود و چنين روزهايي راهي نپال شــد تا «لوتسه»، تنها قله باقي مانده را هم صعود كند اما نتوانست. زلزله بزرگ و تلخ نپال در آن سال تعداد بسياري از صعودها را با شكست مواجه كرد و بسياري از محليها و باربرها را هم به كام مرگ كشــاند. عظيم هم آن ســال به ايران بازگشــت تا يك بار ديگر شانســش را امتحان كند. اين كار را هم كرد اما در بار دوم هم شــانس يارش نبود و شــرايط نامساعد جوي او را به خانه فرستاد. عظيم با اين حال در صعود ســال گذشته اش توانست براي بار دوم و اين بار بدون استفاده از كپسول اكسيژن قله اورست را فتح كند اما

صعود بدون باربر و اكسيژن! شرايط كوهنوردي در هيماليا و قلههاي خيلي مرتفع، با كوهنوردي آماتور تفاوتهاي بســياري دارد. يكي از اين تفاوتها اســتفاده از شــرپا در صعودهاست. شــرپا نامي محلي اســت براي باربرهايي كه البته جايگاهي فراتر از ايــن دارند و به نوعي بلــد راه و راهنما هم به حســاب ميآينــد. آنها بارها بــه قلههاي منطقه خود صعــود كردهاند و حاال ديگر اين صعودهاي جانفرسا به كسب و كارشان تبديل شده. كسب و كاري كه مرگ را همواره در يك قدمي خودش دارد.

عظيم قيچي ساز در اكثر صعودهايش، در صعود پاپاني هيچ كمكي از شــرپاها نميگيرد و صعــودش را به تنهايي انجــام ميدهد. اين يكي از ويژگيهاي صعودهاي عظيم به حساب ميآيــد كه از شــرپا يا همان باربر اســتفاده نميكنــد. ويژگــي ديگر ايــن صعودها عدم استفاده او از اكسيژن مصنوعي است. برخالف نظر خيليها غلظت اكسيژن در هوا با افزايش ارتفاع تغييري نميكند و دليل كبود اكسيژن خون، كمبود فشــار هوا و در نتيجه فشار اين عنصر اســت. با صعود تا ارتفاع 3500 متري، ميزان اكسيژن خون چهل درصد كاهش پيدا ميكند و به همين ترتيب تا باالي هشت هزار متر، ميــزان كاهش به باالي هشــتاد درصد ميرســد! اين موضوع اســتفاده از كپســول اكسيژن در هيماليا نوردي و صعودهاي هفت و هشت هزار متري را به امري معمول و البته واجب تبديل كرده است. با اين حال قيچيساز تمام صعودهايش را بدون اكســيژن مصنوعي انجام داده. كاري كــه در ميان همان 34 نفر هم تنهــا 15 نفر از پســش برآمدهاند و باقي نفرات صعودهايشــان را با استفاده از كپسول اكسيژن انجام داده اند.

عظيم قيچي ساز از حدود 9 سال پيش صعود هايش به قلههاي هشت هزار متري دنيا را آغاز كرد. اولين صعودش همراه تيم ملي و تيمي بود اما پس از آن با حمايتهاي شهرداري تبريز به صعودهاي انفرادي روي آورد و در طول سالهاي گذشته دوازده قله ديگر را فتح كرده تا در مجموع روي سيزده قله هشت هزارمتري ايستاده باشد. حاال ميماند يكي كه قرار است صعودش همين روزها آغاز شود.

فتح «لوتسه» ماند براي امسال!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.