عطایی: باکو مقدمهای برای جهانی است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم واليبال جوانان ايران گفــت كه اين تيــم به جــاي تيم ملي بزرگســاالن بــه بازيهاي كشــورهاي اســالمي كه دهه ســوم ارديبهشت ماه در كشــور آذربايجان برگزار ميشــود، اعزام ميشــود؛ به هميــن خاطر اردوي مليپوشــان از 15 فرورديــن آغــاز ميشــود. بهــروز عطايــي دربــاره اين رقابتهــا گفت: «قرعهكشــي بازيهاي همبستگي كشورهاي اسالمي انجام شد و تيــم واليبال ايران حريفانش را در اين رقابتها شناخت. تيم ايران در گروه دوم چهارميــن دوره اين بازيها كه از 22 تا 31 ارديبهشــت برگزار ميشود با قطر، الجزاير، عربســتان و مراكــش همگروه شد.»ســرمربي

تيم واليبال جوانان ايران با اشــاره به اينكه مرحله نخست اردوي آمادهسازي اين تيم با حضور 24 بازيكن از 15 فروردين در تهران برگزار ميشود، گفت: «ســعي ميكنيم پيش از اعزام به باكو حداقل سه مرحله اردوي آمادهسازي منظم و پرفشار داشــته باشيم.» عطايي ادامه داد: «از بين 24 بازيكن دعوت شده در پايان ســه مرحله اردو، در نهايت 12 بازيكن مسافر باكو خواهند شد.» سرمربي تيم ملي واليبال جوانان در بخش ديگري از صحبتهايش با اشاره به اينكه تيمش سهميه مســابقات واليبال جوانان جهان درســال 2017 را نيز كسب كرده است، گفت: « تصميم فدراسيون واليبال مبني بر حضــور تيم ملي واليبــال جوانان در بازيهاي كشــورهاي اســالمي، بهترين تصميم بوده چرا كه اين مســابقات باعث آمادگــي بهتر تيم ملي براي مســابقات جهاني خواهد شد.»

او با بيان اينكــه تيم جوانان ايران، هدفگــذاري خوبي را براي شــركت در رقابتهاي قهرماني زير 21 ســال جهان در جمهــوري چك برنامهريــزي كرده است، گفت: «ســعي داريم تا با انتخاب بهترين نفرات و در نهايت آمادگي كامل براي كسب بهترين عملكرد به مسابقات واليبــال قهرماني زير 21 ســال جهان كه بــه ميزباني جمهوري چــك برگزار ميشود، اعزام شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.