تقدیر سلطانيفر از مصوبات ورزش مجلس در برنامه ششم توسعه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزيــر ورزش و جوانــان با رييس مجلس شــوراي اســالمي ديــدار و گفتوگو كرد.

در ايــن ديدار كه در ســاختمان مشروطه انجام شــد، مسعود سلطاني فر ســال جديد و فرا رســيدن نوروز باســتاني را به علي الريجاني تبريك گفت.

در اين ديدار نوروزي، سلطاني فر وزيــر ورزش و جوانان از اقدام مجلس شوراي اسالمي در تصويب اليحههاي حمايتي از امور ورزش و جوانان بهويژه اختصاص 27 صــدم درصد از درآمد ماليات بــر ارزش افزوده به توســعه ورزش كشور و حمايت دكتر الريجاني قدرداني كرد.

وزير ورزش و جوانان اين مصوبات را مايه پيشــرفت و توسعه ورزش در طول سالهاي پيش رو دانست.

در ادامه اين ديدار علي الريجاني، رييس مجلس شــوراي اسالمي نيز با تقدير از تالشهــاي وزارت ورزش و جوانان، پيروزيهاي اخير ورزشكاران كشــورمان در مياديــن بينالمللي را مايه غرور و نشــاط مردم دانست و از پيروزي ديروز تيم ملي فوتبال مقابل چين ابراز خرسندي كرد.

اميررضــا خادم معــاون حقوقي، امور مجلس و هماهنگي امور استانها، غالمرضا شــعباني بهار معاون ورزش همگانــي، ســيد عبدالحميد احمدي معاون فرهنگي، آمــوزش و پژوهش، محمديــان معــاون ورزش بانــوان، رســتمي معاون ســاماندهي جوانان، مدبــر مديرعامل شــركت توســعه و نگهداري اماكن ورزشي و داود عزيزي مديركل امور مجلــس وزارت ورزش و جوانــان نيز در اين ديــدار حضور داشتند.

پس از اين ديدار، سلطاني فر وزير ورزش و جوانان به همراه معاونان اين وزارتخانه بر سر مزار شهداي گمنام در مجلس شوراي اسالمي حضور يافتند و با قرائت فاتحه به مقام شــامخ شهدا اداي احترام كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.