يوسف كرمي: من و ساعی نداريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

یوســف كرمي معتقد است كه باید ملي پوشــان در ليگ برتر تكواندو شركت كنند. سرمربي تيم تكواندو یاسين پيشرو در خصوص سرمایه گذاري این باشگاه در رقابتهاي امسال گفت: «تصميم امسال باشگاه این بود كه از نفرات جوان و بي تجربه اما با انگيزه اســتفاده كنيــم. البته باشــگاه نميشــود گفت چون در حال حاضــر فقط دو تيم بيشــتر نداریم. سياست مجموعه جوانگرایي و كشف استعداد بــوده و بازیكناني را به ليگ معرفي كردیم كه ســابقه حضور در ليگ را نداشتهاند و با هزینه اندك این تيم را ســاختيم حتي با تيم اول كه دانشگاه آزاد بود در آســتانه برد بودیم كه به نتيجه مساوي منتهي شد.»

كرمــي ادامــه داد: «تيم خــوب و با انگيــزهاي داریم. البته نقایصي هم هســت كــه اميدواریم تا ســال آینده بر طرف كنيم و باتوجه به بودجه باشــگاه تمایل داریم از چند بازیكن با تجربه استفاده كنيم. جز چند باشگاه بقيه نميتوانند سرمایهگذاري كافي را داشته باشند و این بازخورد خوبي براي ليگ تكواندو كشور ندارد.»

او در ادامه گفت: «ليگ امسال خوب بود ولي متاسفانه حضور بازیكنان ملي پوش تكواندو اندك بوده و بازیكنان جوان و باانگيزه نياز دارند كه كسب تجربه كنند و با بازیكنان تيم ملي مســابقه دهند. به نظر من فدراسيون باید قوانيني را بگذارد كه مليپوشــان حتما در ليگ هم حضور داشته باشند. این اتفاقات منجر به بازیكن ســاالري ميشود كه به ضرر تكواندو كشور خواهد بود و آسيب آن را كم و بيش ميبينيم.»

یوسف كرمي بازیكن سابق تيم ملي در رابطه با عملكرد كلي فدراسيون تكواندو ادامه داد: «عملكرد كلي تكواندو بد نبوده ولي به دليل اینكه چشــم همه به المپيك اســت و تكواندو ایران نتایج خوبي نداشته طبيعتا همه نگاه انتقــادي دارند اما نباید فراموش كنيم كه تكواندو در ســال 2015 قهرمان جهان و آســيا شــد و نتایج خوبي به دســت آورد. دختران نوجوان قهرمان جهان شــدند كه اتفــاق بزرگي براي تكواندو و هم بــراي ورزش بانوان بود. اتفاقات خوب و بد داشــتيم ولي روي هم رفته نمره قبولي را به فدراســيون تكواندو ميدهم.»

یوســف كرمي در ادامه شایعه حضور در كادر تيم ملي را تكذیب كرد: «در كادرفني حضور ندارم و این شایعات به علت حمایت من از فدراسيون در برخي مصاحبهها بوده اســت. من موافق انتقاد سازنده هستم و باید بهعنوان عضوي از خانواده تكواندو راهكار درست ارائه بدهيم. در عمل دیدند كه هيچ وعدهاي به من داده نشده و من در كادر تيم ملي نيستم ولي تيم ملي كشورم را حمایت ميكنم.»

او در رابطــه با انتخابش در كميته ورزشــكاران هم گفت: «این تصميم فدراسيون بوده و هادي ســاعي پر افتخارترین بازیكن تكواندو است و دوره قبل ســاعي در این سمت بود. شاید به دليل ارتباط كم ساعي با فدراسيون یا به هر دليلي من براي این كار انتخاب شــدم. مهم این است كه ایران یك نماینده دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.