اعزام گروه اول به تايلند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاروان تيم وزنهبرداري نوجوانان كشورمان در قالب سه گروه به بانكوك تایلند محل برگزاري مســابقات جهاني اعزام ميشود. تيم ملي وزنهبرداري نوجوانان كشورمان در قالب سه گروه به مسابقات اعزام ميشود.

علي مرادي، ریيس فدراســيون، داود باقري نایب ریيس (ریيس كميته پزشــكي) و محمدحسين برخواه ســرمربي تيم ملي نوجوانان، گروه نخست بودند كه روز شــنبه 12 فروردین به بانكوك (محل مســابقات وزنه برداري سال 2017 نوجوانان جهان) اعزام شدند.

گروه دوم نيز متشــكل از علي امينيفرد، مربي تيــم ملي نوجوانان به همراه محمد اسماعيلزاده (ماساژور) و 3 وزنهبردار اوزان 62 و 77 كيلوگرم (احسان قيصریه، افشين طاهري و محمد مویدي) روز سهشنبه 15 فروردین عازم تایلند ميشوند.

گروه سوم هم شامل وزنهبرداران اوزان ‪۴9 58،‬ و ۴9+ كيلوگرم (اميررضا عســگري دون، محمدرضا زارع، مهدي پاپي، محمد شهاب انداز و محمدرضا روشني) روز پنجشنبه 17 فروردین به بانكوك خواهند رفت.

همچنين قرار اســت بهرام بهرامزاده ریيس هيأت وزنهبرداري اســتان بوشــهر و علياكبر غالم نتاج مربي برتر رده ســني نوجوانان در سال 95 نيز روز پنجشــنبه 17 فروردین، با سایر نفرات گروه سوم، بهعنوان آخرین گروه از كاروان وزنهبرداري نوجوانان به تایلند اعزام شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.