كلوپ: مصدوميت مانه لذت پيروزي را كم كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يورگن كلوپ مربي ليورپول ميگويد كه مصدوميت ســتاره تيمش ساديو مانه در شــب پيروزي شــيرين در شهرآورد مرسيســايد كام او را تلخ كرده اســت. قرمزپوشان آنفيلد در مصاف با همشهري آبيپوششــان با نتيجــه 3 بر يك پيروز شــدند و كلوپ اين نتيجــه را بيعيب و نقص توصيف كــرد. مصدوميت مانه در اثر برخــورد با ليتون بينس، دفاع كناري اورتون كــه او را مجبور به ترك ميدان و دادن جــاي خود به ديووك اوريگي كرد، نگذاشــت كلوپ آنطور كه بايد و شايد از اين برد لذت ببرد.

كلــوپ گفــت نميداند كه شــدت مصدوميت مانه در چه حد است هرچند بعيد به نظر ميرسد كه او به بازي چهارشنبه ليورپــول برابــر برابر بورنموث برســد. كلــوپ در كنفرانس خبري گفت: «امروز ما يك بازي بســيار خــوب انجام داديم. تقريبــا همه چيز بي عيــب و نقص بود. بــازي را برديم. عملكــرد تيم هم خوب بــود اما بعــد از آن ســاديو مانــه را از دســت داديم. زماني كه او را در رختكن ديدم، به نظر نميرســيد كه براي بازي چهارشنبه آماده باشــد. بايد ببينيم چه ميشــود. اميدوارم كه جدي نباشــد اما نميتواند تصور كنيم كه هيچ اتفاقي هم نيفتاده اســت و زندگيمان را آسان كند. من االن نميخواهم شايعه پراكني كنم. ظاهرا او احســاس درد ميكند و به نظر نميرسيد كه تنها يك ضربه خورده باشد يا ماهيچهاش گرفته باشــد يا از اينطور چيزهــا. با ايــن حال بايد صبــر كنيم و ببينيم.»

كلوپ افــزود: «زماني كه من آمدم، خيلي سريع دنبال جذب او بودم و رويايم اين بود كــه او را بخريم. او تحت درمان قــرار گرفته بود و به نظر نميرســيد كه راحت بازي ميكند.»

اهميت مانه بــراي ليورپول در گل دوم اين تيم بيشتر به اثبات رسيد زماني كه او با يك حركــت انفرادي اين گل را به ثمر رســاند تا در دويســت و بيست و هشتمين شــهرآورد مرسيســايد قفل دروازهها را بشكند.

با اين پيروزي كه گلهاي ديگر آن را اوريگي و فيليپه كوتينيو به ثمر رساندند، ليورپول از همشهري و رقيب ديرينهاش 9 امتياز فاصله گرفت.

كلــوپ تاكيد كرد كــه اين پيروزي حق تيمش بوده است و بازيكنانش را هم به خاطر عملكردشان در شهرآورد ستود. او كه تيمش حاال بايد تمركز خود را روي بازي خانگي برابر بورنموث بگذارد، گفت: «فكر ميكنم كه اين برد حق ما بود. مثل هميشــه شــما بايد از بازيهايتان درس بگيريد. ما ميدانستيم كه براي اين بازي چه ميــزان انســجامي الزم داريم و فكر ميكنم كه انســجاممان بــراي اين بازي كافي بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.