مونتال مربي يووه ميشود؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ســرمربي كنوني ميالن ممكن اســت فصل آينده روي نيمكت يوونتوس بنشيند. بر اســاس ادعاي روزنامه «كوريره دال سرا» ايتاليا، در صورتي كه ماسيميليانو آلگري در پايــان فصل جاري از يوونتوس جدا شــود، وينچنزو مونتال، سرمربي كنوني تيم فوتبال ميالن گزينه جانشــيني اين مربي ايتاليايي است. آلگري 49 ساله كه تا تابستان 2018 بــا يووه قــرارداد دارد، بــا عملكرد خوبش سبب شده تا مورد توجه باشگاههاي مطرح اروپايي از جمله بارســلونا، پاريســنژرمن و آرســنال قــرار بگيرد. آلگــري مذاكرات بــراي تمديد قراردادش بــا يووه را به عقب انداخته تا همين شايعه جدايي وي از جمه قهرمان ايتاليا در پايان فصل جاري را قوت ببخشــد. پيش از ايــن از مربياني همچون لوچانو اسپالتي سرمربي رم، ماركو جامپائولو سرمربي سامپدوريا و جان پييرو گاسپريني ســرمربي آتاالنتا بهعنوان گزينه جانشيني آلگري نــام برده شــده بــود. يوونتوس با آلگري دو بار فاتح ســري A ايتاليا شده و دو قهرمانــي در جام حذفــي ايتاليا و يك قهرماني در ســوپرجام ايتاليــا را نيز تجربه كرده اســت. تيم تحت هدايت وي در فصل 2014-15 ليگ قهرمانان اروپا هم تا فينال پيش رفت، هرچند از قهرماني بازماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.