محروميت رحمتي غير قانوني بود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

وكيل رحمتي و منصوريان عقيده دارند كه محروميت دروازهبان آبيها در بازي با فوالد، بر اساس بند 66 ماده 5 غير قانوني بوده است. در صحبتهاي منصوريان و وكيل شــخصي رحمتي به بند مورد اســتناد كميته انضباطي اشاره شــده و هر دو نســبت به راي كميته انضباطي با اســتناد به اين بند و ماده اعتراض داشتند تا به بازخواني دوباره اين بنــد بپردازيم. در ماده 66 آيين نامــه انضباطي آمده اســت كه «اشــخاص در صورت برخــورد زننده نسبت به مقامات رسمي مسابقه تنبيه خواهند شد.»

در بندهــاي اين مــاده مجروح يا مصــدوم كردن مقامات رســمي مســابقه، كتك كاري و ايراد ضرب، هــل دادن و لگــد پرانــدن، به كار بردن كلمات زشــت يا ناسزا و رفتار غيرورزشي و حمله ور شدن به آنان به عنوان مصاديق ذكر شده كه براي هر يك از آنها مجازاتي تعيين شــده است. بند مورد اشــاره براي جريمه رحمتي، بند 5 ماده 66 است كه در اين ماده آورده شده «تا چهار جلسه محروميت و تا بيســت ميليون ريال جريمه نقــدي به دليــل رفتار غير ورزشــي و حمله ور شدن به آنان» و رحمتي بر اســاس اين بند دو جلسه محروم شده است.

وكيــل رحمتــي و منصوريان عقيده دارند كه بنا بر گزارش داور و اتفاقاتــي كه در زمين بازي رخ داده، اين بند شامل حال رحمتي نميشود زيرا درگيري رحمتي با ســيد جالل حســيني بوده و او هيچ درگيري با فغاني و ديگر اعضــاي تيم داوري و برگزاري مسابقه نداشته و محروميت او غير قانوني است و به همين دليل نســبت بــه راي كميتــه انضباطي اعتراض كردند و انتظار داشــتند تا بــا رفع اين ابهــام، كاپيتان اين تيم بتواند برابر فوالد خوزستان به ميدان بــرود اما اين اتفــاق رخ نداد تا حاال ســرمربي آبي پوشان در اظهارنظري صريح ايــن محروميت را غير قانوني بدانــد و وكيــل رحمتي نيــز اعالم كند كه پرونده كاپيتان اســتقالل را به مهدي تاج و رييــس قوه قضاييه خواهد ســپرد. در نهايت اما مهدي رحمتي شانس حضور در ديدار برابر فوالد را از دست داد تا آخرين جلسه از محروميت سنگين خود را نيز طي كند اما مشــخصا بــا اظهارنظرهاي عجيــب وكيــل او و منصوريان اين پرونــده در هفتههــاي آينــده وارد مراحل جديدي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.