وريا به بازي با لكوموتيو ميرسد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

وريــا غفــوري در ماههــاي اخيــر مصدوميتهاي زيادي را پشت سر گذاشته و درســت در زماني كه ايــن مصدوميتها را پشــت سر گذاشــته و به باالترين سطح آمادگي خود رسيده بود، به تيم ملي دعوت شد. غفوري در دو ديدار اخير تيم ملي جاي رامين رضاييان را در تركيب تيم كيروش گرفــت و با نمايشهاي خــوب خود عالوه بر كمك به پيــروزي تيم ملي، هواداران و كادر فني اســتقالل را بابت آمادگي باالي خويش خوشحال و اميدوار كرد. در دقايق پايانــي ديدار برابر چين اما مصدوميت او و گرم كردن رامين رضاييان براي حضور در ميدان اســتقالليها را حسابي نگران كرد. مصدوميت كهنه بار ديگــر گريبانگير وريا غفوري شد و او دوباره از تركيب آبيها دور شــد. البته گفته ميشــود مصدوميت وريا غفوري خيلي جدي نيســت و اين بازيكن احتماال تنها ديدار با فوالد خوزســتان را از دســت خواهد داد و در صورت صالحديد منصوريان از بازيهاي بعدي اســتقالل به ويژه ديدار با لكوموتيو در تاشكند ميتواند آبي پوشــان را همراهي كنــد. مگر اينكه منصوريــان تصميمي براي بــازي دادن به وريا نداشــته باشــد و مصدوميت او هم به همين بهانه طوالنيتر شود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.