باشگاه استقالل مشكل برهاني را حل كرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجم ســابق اســتقالل ميتواند از كشــور خارج شــود. آرش برهاني كه براي خروج از كشــور به داليل مالياتي مشــكل داشــت ميتواند از ايران خارج شــود. اين بازيكن به دليل ممنوع الخروج شدن خود از باشگاه سابقش استقالل خواستار همكاري شــده بود زيرا بدهي مالياتي مورد نظر به دوران حضورش در استقالل مرتبط ميشد. بر همين اســاس باشگاه استقالل نامهاي را به او داد تا با آن بتواند به مدت شــش ماه مشكل ممنوع الخروجي خود را حل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.