رضايي: پله پله خود را باال كشيديم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

رســيدن بــه رده دوم جــدول، بــراي اســتقالليها چيزي نبوده كه يك شبه و به راحتي به دست بيايد. اين همان چيزي است كه كاوه رضايي بعد از پيروزي مقابل فوالد به آن تأكيد داشت: «بازي خوبي انجام داديم و پله پله جلو آمديم و خوشبختانه به رده دوم جدول رســيديم. اميدوارم پيروزيهايمان به همين شــكل تداوم داشته باشد.» رضايي در پاســخ به اين سوال كه صحنه درگيرياش با بازيكن حريف چه بود، گفت: «مشكل خاصي نبود، اين صحنه در جريان بازي اتفاق افتاد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.